مقایسه‌ی نتایج مدل‌سازی معکوس داده‌های مغناطیس‌سنجی و ژئوالکتریکی در منطقه‌ی کوه لخت

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1533-NIGS
نویسندگان
1مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
2دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی معدن
3اکتشاف معدن، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
4دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده
منطقه‌ی کوه لخت، بخشی از زون ایران مرکزی و در کمربند آتشفشانی ارومیه - دختر در جنوب شرق تودشک واقع شده است. شواهد زمین‌شناسی، یک سیستم کانی‌سازی اپی‌ترمال با سولفیداسیون بالا را مشخص نموده است. در این منطقه مطالعات ژئوفیزیکی شامل روش‌ مغناطیس‌سنجی با برداشت 900 نقطه و روش مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در دو پروفیل با آرایه‌ی پل-دایپل انجام شده است. در این تحقیق به مدل‌سازی معکوس سه بعدی داده‌های مغناطیس و مدل‌‌سازی‌های دو بعدی داده‌های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در دو پروفیل مذکور پرداخته و نتایج را تفسیر می‌کنیم. این نتایج حاکی از این است که کانی‌زایی در مرز تغییرات خودپذیری مغناطیسی که مطابق با کاهش مقاومت ویژه است، رخ می‌دهد. همچنین مقدار شارژ پذیری به علت حضور زون آرژیلیک در منطقه که مرتبط با کانی‌زایی است، مقدار بالایی را نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Comparison of Inverse Modeling Results of Magnetometry and Geoelectric Data in the Kuh-e Lakht
Authors
Ghazal Janghorban, Sayyed Mohammad Abtahi Forooshani, Hamzeh Sadeghi Sorkhani, Keytash Moshtaghian
Abstract
The Kuh-e Lakht region, part of the Central Iran Zone, is located in the Urmia-Dokhtar Volcanic Belt in the southeast of Tudeshk. Geological evidence indicates a high sulfidation epithermal mineralization system. In this area, geophysical studies including magnetometry survey with 900 points and IP/RS surveys are performed in two profiles with Pole-Dipole array. We perform 3D inversion of magnetic data and 2D modeling of IP and RS data of the two profiles and interpret results. The inversion results indicate that mineralization occurred at the boundary of the magnetic susceptibility variations corresponding to the reduction of resistivity. In addition, a high amount of chargeability due to the presence of argillic zone in the area is related to mineralization.
Keywords
Kuh-e Lakht, Epithermal gold, Resistivity, Chargeability, magnetic data, inverse modeling