تحلیل خطر سد درودزن و منطقه پاسارگاد واقع در استان فارس

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1548-NIGS
نویسندگان
گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
چکیده
سد مخزنی درودزن در استان فارس در یکصد کیلومتری شمال غرب شیراز و بر روی رود کر ساخته شده‌است. برای تعیین خطرو لرزه خیزی یک منطقه از سه روش تجربی آماری، قطعی و احتمالاتی استفاده میکنیم.در این مطالعه از روش احتمالی که اثر توام چشمه های لرزه‌ای متعدد و ساختگاه بررسی می‌شود و عدم قطعیتها در پارامترهای مختلف به نحوی در محاسبات مداخله داده می شود، استفاده میگردد. روش کار جهت برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی بدین صورت است که ابتدا مختصات سایت مورد نظر را تعیین کرده و به شعاع 250 کیلومتری آن تمامی زمین لرزه‌های دستگاهی و تاریخی را از منابع معتبر پیدا کرده و بعد از ویرایش برخی داده‌ها ، با استفاده از نرم افزار Zmap ضرایب a – b - Mc منطقه را پیدا میکنیم. بهتر است Shapefile های چشمه های لرزه زا و چارچوب منطقه را قبلا با نرم افزارهای مرتبط مانند Arc GiS تهیه کرده و با استفاده از نرم افزارcrisis برآورد خطر زمین را انجام داده و در نهایت نقشه هم شدت منطقه را بدست می آوریم.
کلیدواژه ها
 
Title
Hazard Analysis of the Drudzen Dam and Pasargad Area, Fars Province
Authors
Zohreh Sadat Riazi Rad
Abstract
Drudzen Reservoir Dam was built in the Fars province, one hundred kilometers northwest of Shiraz on Kor River. We use three statistical, deterministic and probabilistic empirical methods to determine the seismic hazard of an area. In this study, a probabilistic approach that investigates the combined effects of multiple seismic source and sites and the uncertainties in the various parameters are somehow interfered with in the calculations, is used. The method of estimating the earthquake hazard is probabilistic that first determine the coordinates of the site in question and within a radius of 250 kilometers all the earthquakes have found mechanical and historical earthquakes from credible sources And after editing some data Using the Zmap software we find the coefficients a - b - Mc of the region. It is better to have seismic source shapefiles and has already provided the framework for the region with related software such as Arc GiS and, using crisis software, he has done earth risk estimation and finally we get the iso intensity map.
Keywords
Earthquakehazard, Fars, Drudzen dam, Fault