بررسی نتایج وارون سازی لرزه‌ای با استفاده از داده‌های سایزمیک و پتروفیزیک در میدان نفتی هندیجان (مطالعه موردی)

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1798-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه ارومیه
2زمین شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه
3گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
امروزه برآورد صحیح پارامترهای مختلف مخازن هیدروکربنی با توجه به اهمیت روزافزون این صنعت بیش از بیش مهم و حیاتی شده است و لازم است بررسی‌های دقیقی برای تعیین این پارامترها انجام گردد. مدل‌سازی اولیه که برای میادین ساخته می‌شود درنهایت به وارون سازی داده‌های لرزه‌ای می‌انجامد که برای تعیین پارامترهای مختلف حیاتی می‌باشد. به زبان دیگر بدون وارون سازی لرزه‌ای امکان تخمین پارامترهای مختلف در مخازن هیدروکربنی ممکن نمی‌گردد. روش‌های مختلفی جهت وارون سازی داده‌های لرزه‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها روش بر مبنای مدل خارهای پراکنده و روش باند محدود می‌باشد. مطالعه حاضر بر روی یکی از میادین دریایی جنوب غرب ایران انجام‌شده که در این مطالعه روش بر مبنای مدل دارای بالاترین تطابق در حدود 98% و تفکیک‌پذیری بالا بوده مناسب‌ترین روش بوده و پس‌ازآن به ترتیب روش‌های خارهای پراکنده و باند محدود با تطابق 97% و 89% گزارش‌شده‌اند.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of Seismic Inversion Results Using Seismic and Petrophysical Data in Hendijan oil field (Case Study)
Authors
Hossein Edraki, milad saeedfar, Ramin Nikrouz, Ali Kadkhodaie
Abstract
Nowadays, accurate estimation of various parameters of hydrocarbon reservoirs has become more and more important due to the growing importance of this industry, and it is necessary to conduct detailed studies to determine these parameters. The initial modeling that is made for the fields eventually leads to the seismic data inversion, which is critical for determining various parameters. In other words, it is not possible to estimate different parameters in hydrocarbon reservoirs without seismic inversion. Various methods are used to seismic data inversion, the most important of these are the model-based method, sparse spike, and band-limited method. The present study was performed on one of the offshore fields in southwestern of Iran. In this study, the model-based method has the highest conformity of about 98% and high resolution, is the most appropriate method, and then sparse spike methods and band-limited respectively with 97% and 89% compliance, have been reported.
Keywords
Seismic inversion, Based Method, Sparse Spike, Band-Limited, Welling Data