امکان سنجی پایش پیش‌نشانگرهای زمینلرزه در ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1790-NIGS
نویسندگان
موسسه ژئوفیزیک
چکیده
وقوع زمینلرزه های بزرگ در پهنه فلات ایران با توجه به مطالعات زلزله شناسی انجام گرفته، زلزله های تاریخی گزارش شده و گسلهای فعال موجود در اطراف اکثر شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور، امری قطعی است که سرمایه های مالی و جانی موجود با آن دست به گریبان است. در سالهای اخیر و با گسترش شبکه لرزه نگاری کشوری، شبکه موقعیت یابی سازمان نقشه برداری و اداره کاداستر سازمان ثبت و شهرداری تهران، در دسترس بودن تصاویر ماهوارهای و همچنین راه اندازی شبکه گیرنده های LF/VLF توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران امکان مطالعه و پایش پیش نشانگرهای زلزله در جهار حوزه تغییرات مشخصه های سرعت و جذب زمین، تغییرات لرزه خیزی، تغییرات چگالی الکترونی یونسفری، آشفتگی های امواج رادیویی و تغییرات دگرشکلی و دمایی زمین فراهم شده است. بدین منظور مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله درصدد تجمیع داده‌ها و اطلاعات مذکور به منظور راه اندازی مطالعه و پایش در چهار حیطه پیش نشانگری زمین لرزه هست. در این مطالعه امکان سنجی رویکرد مذکور به منظور تجمیع داده های چند ارگان ذکر شده و راه اندازی پایش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه ها
 
Title
Feasibility study of monitoring earthquake precursors in Iran
Authors
Habib Rahimi
Abstract
The occurrence of large earthquakes in the area of Iranian plateau has been carried out according to seismological studies, reported historical earthquakes and existing active faults in around of the large and densely populated cities of the country, it is certain problem that grapple with existing financial and human capital.
In recent years, by the development of the Iranian Seismological Network, GIS networks, LF and VLF radio network and also availability of satellite data has been enhanced as a precursor of earthquakes in order to make the bodies responsible for earthquakes. By development of the seismic network on the one side and the establishment of combined observatories in the country, comprehensive studies will be carried out on the forecasting of earthquakes.
Keywords
LF/VLF network, GIS network, Satellite Images, ionospheric layers