بررسی خطر پذیری و میزان آمادگی بیمارستان های تهران در برابر زلزله احتمالی(مطالعه موردی منطقه 1 و 4)

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1766-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2استاد
چکیده
هدف اصلی این پژوهش شناسایی ارکان خطرپذیری بیمارستان های تهران در برابر زلزله پیش آمده می باشدو بررسی میزان آمادگی آنها در زمان بحران تا بتوان با شناسایی این ارکان بیمارستانها را در جهتی پیشبرد که بیشترین عملکرد را داشته باشد.
مطالعه موردی این پژوهش منطقه ۱ و ۴ شهرداری تهران می باشد که تمام بیمارستانهای دولتی و خصوصی هر دو منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است و جمعا۲۱ نمونه می باشد که شامل ۱۳ بیمارستان منطقه ۱(7تا و خصوصی ۶ تا دولتی )و 8 بیمارستان منطقه4 (3 تا خصوصی ۵ تا دولتی )می باشد.
ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش بازدید میدانی و استفاده از چک لیست ها و پرسشنامه هایی است که به صورت جداولی در چهار بخش تاسیسات ، اجزای معماری، تجهیزات و دستگاه های بیمارستانی و بخش اورژانس تهیه شده است که تکمیل گردیده.
کلیدواژه ها
 
Title
Assessment of the risk and preparedness of hospitals in Tehran for a possible earthquake Regional case study(1.4)
Authors
Ali Afshar, Mohammad reza Gheytanchi
Abstract
The main objective of this study is to identify the risk factors of Tehran hospitals against earthquakes and to assess their readiness in times of crisis so that by identifying these elements, hospitals can move forward in the most efficient management way.
The case study of this study concerns districts 1 and 4 of the municipality of Tehran. All public and private hospitals in both districts were surveyed and there are a total of 21 samples, including 13 hospitals in District 1 (7 private and 6 government), and 8 hospitals in District 4 (3 private and 5 government) .
The data collection tool for this research is to visit the premises using checklists and questionnaires that have been prepared in tabular form in four sections of hospital facilities, architectural components, equipment devices, and the emergency department, which have been filled and considered.
Keywords
Earthquake, Tehran, hospital, risk level, preparedness