برآورد کاهندگی امواج سطحی در لایه های نزدیک سطح زمین با استفاده از داده‌های لرزه ای چند کاناله

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1761-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در این مطالعه به رفع مشکلاتی از قبیل کمبود داده شتابنگاری و خطای مکانیابی و موازنه اثر ساختگاه با گسترش هندسی برای تعیین ضریب میرایی منطقه‌ای با استفاده از داده‌های کنشی یا همان داده‌های لرزه‌ای چندکاناله و حذف اثر گسترش هندسی در روشی نسبتا نوین پرداخته می‌شود. این روش، در مناطقی که با مشکل کمبود یا نبود شتاب نگاشت‌های زلزله‌های بزرگ مواجه هستند، می‌تواند یک روش جایگزین برای منطقه‌ای کردن معادله‌های کاهندگی باشد. در اینجا، برای تخمین تغییرات جانبی ضریب کاهندگی امواج سطحی از داده لرزه‌ای چندکاناله استفاده شده است. این روش مشابه روش همبستگی متقابل نقطه‌میانی مشترک (CMPCC ) است که بر روی اطلاعات فاز بین جفت‌های محتمل گیرنده‎ها در نقطه میانی مشترک CMP تمرکز دارد، اما روش استفاده شده در این مطالعه براساس نسبت طیفی جفت گیرنده‌های دو طرف نقطه میانی بنا شده است. در این اینجا بعد از حذف تاثیر گسترش هندسی بر روی طیف دامنه در حوزه‌ی فرکانس، نسبت دامنه‌ در هر CMP برآورد شده و از برازش خطی لگاریتم طبیعی آن برحسب فاصله، ضریب کاهندگی هر پروفیل را بدست آورده و براساس آن شناسایی محل تغییرات زمین‌شناسی در ساختار کم‌عمق منطقه رصدخانه سیسیل و ایدا گرین پینون ، کالیفرنیا با استفاده از داده لرزه‌ای چندکاناله و تغییرات سنگ‌شناسی منطقه صورت پذیرفته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of Surface wave attenuation in the shallow subsurface from multichannel seismic data
Authors
Malihe Maqouli, Hamidreza Siahkoohi, Ahmad Sadidkhouy
Abstract
In multichannel analysis of surface wave it is common to use phase information to delineate nearsurface S-wave velocity structures, surface wave analysis generally neglects amplitude information. To effectively characterize subsurface heterogeneities from amplitude information, we have used Ikeda's and Tsuji's (2016) method of estimating lateral variation of attenuation coefficients of surface waves from multichannel–multishot (multifold) seismic data. The method extends the concept of the common midpoint cross-correlation method, used for phase velocity estimation, to the analysis of attenuation coefficients. Simultaneous employing of used together, attenuation coefficients and phase velocities could characterize a lithological boundary as well as fracture zone. We applied the method on multifold seismic reflection data acquired in Cecil and Ida Green Pinon Flat Observatory, Riverside County, California. We clearly observed abrupt changes in lateral variation of estimated attenuation coefficients around lithological boundary, whereas it has the potential to distinguish localized fractures from lithological boundaries.
Keywords
Attenuation coefficients, Surface waves, Discontinuity, Fracture, Geological heterogeneity, lithological boundary