تعیین لیتوفاسیس با استفاده از روشِ فیزیک سنگ در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1756-NIGS
نویسندگان
دانشکده نفت، دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه، ایران
چکیده
بخش عمده ای از مخازن هیدروکربنی در سطح دنیا را مخازن کربناته شکل داده اند. مدل های فیزیک سنگ بعنوان یک ابزار کاربردی با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف زمین شناسی و ایجاد ارتباط بین آنها الگوهای خاصی را جهت مشخه سازی این مخازن ارائه می دهند. این مطالعه به تعیین نوع لیتوفاسیس با استفاده از مدل های تجربی و الگوهای فیزیک سنگ می پردازد. این پژوهش در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران در چاهی با ضخامت مخزنی حدود 100 متر با نوع لیتولوژی کربناته انجام شد. در دو بخش جداگانه به کمک داده های رادیواکتیو و سرعت های فشارشی و برشی و انطباق آنها با مدلی آزمایشگاهی انواع لیتوژی ها ارزیابی شد. نتایج حاصله مقایسه شدند و مشخص شد که اگرچه سازند مورد نظر دارای میزان شیل اندکی بود، اما کلسیت و دولومیت تشکلیل دهنده لیتولوژی عمده در ناحیه مخزنی مورد نظر بودند.
کلیدواژه ها
 
Title
Lithology Identification Using Rock Physics Method in One of Iran’s Southwest Carbonate Reservoirs
Authors
Iraj Barani
Abstract
Carbonate reservoirs has formed most of the hydrocarbon reservoirs worldwide. Rock physics models as a practical tool by considering different geological parameters and creating a relationship between them provide special templates to characterize these reservoirs. Present study aims to determine the type of lithofacies using empirical models and rock physics templates. The study was performed in one of Iran’s southwest oil fields in a well with a reservoir thickness of almost 100 meters with carbonate lithology. In two separate sections, lithologies were evaluated using radioactive data and compressive and shear velocities and comparison with the empirical model. The results were compared and it was found that even though the formation had a small amount of shale, calcite and dolomite formed the major lithology of the reservoir zone of interest.
Keywords
Carbonate Reservoirs, lithofacies, empirical model, Rock physics, gamma-ray radiation