مقایسه تئوری‌های انتشار موج در محیط متخلخل

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1755-NIGS
نویسندگان
1گروه اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد، ایران
2دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
3گروه اکتشاف/دانشکده معدن و متالورژی/دانشگاه یزد/ایران
چکیده
تکنیک لرزه‌نگاری نزدیک به سطح، روش‌های انکسار، بازتاب، گمانه و روش‌های امواج سطحی را در بر می‌گیرد. برای افزایش قدرت تفکیک زیرسطحی، می‌توان از رابطه ارائه شده بین سرعت موج لرزه‌ای و تخلخل در تئوری‌های مختلف، استفاده کرد. از این رو، در مطالعه حاضر، روش‏های تخمین تخلخل، به‏عنوان یکی از پارامترهای اساسی در کنترل تراکم‌پذیری، تراکم نسبی و وضعیت طبیعی خاک، با استفاده از سه تئوری وود، گاسمن و فوتی مقایسه شده‏اند. نتایج نشان داده‏اند که براساس مقادیر سرعت فشاری و برشی اندازه‏گیری شده برای عمق کمتر از 20 متر، مقادیر واقعی و تخمینی تخلخل، بیشترین انطباق را با مدل گاسمن دارند. همچنین سرعت موج فشاری، مدول بالک سیال و دانسیته‌ی خاک از جمله پارامترهای دارای بیشترین تأثیر و سرعت موج برشی دارای کمترین تأثیر بر تخمین تخلخل هستند. با درنظر گرفتن شرایط محدود کننده، تخلخل تخمین زده شده از هر سه تئوری وود، گاسمن و فوتی قابل اطمینان است.
کلیدواژه ها
 
Title
Wave propagation theories in porous media
Authors
Elham Saeinia, Aliyeh Yoosefi tabas, Ahmad Ghorbani
Abstract
The near-surface seismic technique involves refraction, reflection, borehole, and surface-wave methods. The seismic wave velocity and porosity can be estimated whit a compound method to increase the subsurface observations resolution. The porosity is an essential parameter controlling the compressibility, relative density, and natural state of the soil. So, here, we compared porosity estimation theories, including Wood, Gassmann, and Foti. The results indicated due to compressional and shear velocity values measured for depths less than 20 m, the calculated porosity using the Gassmann method shows the highest agreement with real values, whereas utilizing the Wood method shows a difference between the values with high dispersion. Also, compressional wave velocity, the bulk modulus of fluids, and soil density are the most effective parameters affected porosity estimation. In contrast, the shear wave velocity has the least effect on it. By adding the limiting conditions, the estimated porosity of all three theories is reliable
Keywords
Hydrogeophysics, Sallow seismic, Porosity, Compressional wave velocity, shear wave Velocity, Theoretical methods