ردیابی زیرسطحی گسل پردیسان در مرکز شهر تهران با استفاده از پردازش ارتعاشات محیطی به روش نسبت طیفی مولفه افقی به قائم

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1754-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
2دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
3گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
چکیده
بخشی از دگرشکلی کواترنری حاصل از پویایی گسل های راندگی در مرکز و پیرامون کلان شهر تهران با چین های مرتبط با گسل در جنوب بلندی های البرز مرکزی و گستره کوه پایه تهران جبران می شود. بر پایه مطالعات ریخت زمین ساختی، برخی از این تاقدیس ها در پیامد کارکرد گسل های کور (blind) با سازوکار راندگی در این گستره ایجاد شده اند. از آنجاکه گسل پردیسان در زیر نهشته های ضخیم کواترنری مدفون شده است، در پژوهش حاضر، برای ردیابی زیرسطحی و شناسایی ویژگی های هندسی آن از روش لرزه نگاری غیرفعال پردازش ارتعاشات محیطی بهره گرفته شده است. ارتعاشات محیطی با هدف برآورد پارامترهای دینامیکی رسوبات چون فرکانس تشدید اساسی و دامنه تقویت شدگی به روش نسبت طیفی HVSR پردازش می شوند. با بررسی آنومالی های زیرسطحی در برش عرضی دوبعدی و انطباق آن ها با شواهد ریخت زمین ساختی موجود در سطح زمین، نشانه هایی از کارکرد پهنه گسلی کور پردیسان پیرامون برج میلاد ارائه شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Subsurface imaging of the Pardisan fault zone (central Tehran) using ambient vibration HVSR technique
Authors
Aria Abooali, Habib Rahimi, Mohammad Foroutan, Ahmad Zarean
Abstract
The active deformation along the southern margin of the central Alborz and in Tehran’s piedmont is partly accommodated by fault-related fold structures. According to morphotectonic investigations, some of these structures are controlled by the activity of blind thrust faults. Since the Pardisan fault is buried by thick Quaternary deposits, in this study, we used the passive seismic ambient vibrations method to locate and specify its subsurface geometry. Ambient vibrations are processed using the horizontal to vertical spectral ratio (HVSR) technique to estimate the dynamic parameters such as predominant frequency and resonance amplitude of sediments. The detected subsurface anomalies in a 2D cross-section are in agreement with the morphotectonic signals visible at the surface, indicating the location and geometry of the Pardisan blind fault zone around the Milad Tower
Keywords
Measuring ambient vibration, HVSR technique, Tehran’s piedmont, Pardisan fault