مقایسه اطلاعات لرزه‌نگاری دوبعدی و سه‌بعدی در تشخیص گسل‌ها (میدان آغاجاری)

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1750-NIGS
نویسندگان
1ژئوفیزیک،گروه زمین شناسی،دانشگاه ارومیه
2دانشگاه ارومیه
3مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
چکیده
لرزه‌نگاری یکی از روش‌های متداول در صنعت اکتشاف و بهره‌برداری منابع هیدروکربنی به شمار می‌آید. در دنیا لرزه‌نگاری دوبعدی بازتابی حداقل در هفت دهه به‌صورت گسترده مورداستفاده قرارگرفته است. ولی با پیچیده شدن ساختارهای زیرسطحی و همچنین نیاز بشر به کشف ذخایر هیدروکربنی بیشتر، روش‌های لرزه‌نگاری دوبعدی پاسخگوی احتیاجات صنعت نبوده و از طرف دیگر چون موج لرزه‌ای ماهیت سه‌بعدی دارد، بنابراین روش‌های لرزه‌نگاری سه‌بعدی با لحاظ نمودن جبهه موج سه‌بعدی مدنظر قرار گرفت.
در این تحقیق اطلاعات لرزه‌نگاری دوبعدی و سه‌بعدی میدان نفتی آغاجاری از منظر قدرت تفکیک قائم و افقی بررسی شد و نتایج نشان داد اطلاعات لرزه‌نگاری دو‌بعدی علی‌رغم نشان دادن شمای کلی میدان، از به تصویر درآوردن جزییات به ویژه گسل‌های کششی در ستیغ تاقدیس عاجز است. در مقابل اطلاعات لرزه‌نگاری سه‌بعدی توانست این گسل‌ها را به خوبی به تصویر بکشد و این توانایی در گرو اضافه شدن بعد سوم به داده‌ها و اعمال کوچ لرزه‌ای سه‌بعدی است.
کلیدواژه ها
 
Title
2D and 3D seismic data comparison in detection of faults (Aghajari Oilfield)
Authors
Ali Karimnezhad, Ramin Nikrouz, Iraj abdollahi fard
Abstract
Seismic methods are considered as most conventional techniques in hydrocarbon exploration and production. Reflection 2D seismic have been widely used at least for seven decades. But 2D seismic is unable in detailed subsurface imaging as further demand for exploration of compex structures. This led to advent of 3D seismic technology considering 3D aspect of the seismic waveform.
The 2D and 3D seismic data of the Aghajari oilfield (SW Iran) is compared in this research from vertical and lateral resolution point of views. Results shows that the 2D seismic profile is unable in imaging details. On the other hand, the 3D seismic data provided improved sub-surface images as abundant subtle extensional faults in the crest of the anticline are detected by the 3D seismic data. This ability is due to adding the third dimension to the data and possibility of applying 3D migration algorithms in comparison to the 2D seismic technique.
Keywords
2D Seismic, 3D seismic, seismic resolution, Aghajari Oilfield, Fault