تخمین اشباع گاز با استفاده از مدلسازی و آنالیز پاشش امواج لرزه ای

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1691-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه خوارزمی ، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی
2دانشگاه خوارزمی
3استادیار، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی، دانشگاه خوارزمی
چکیده
یکی از اهداف اصلی در توصیف مخازن نفت وگاز، تعیین نسبتا دقیق میزان ذخیره در جای هیدروکربن است. یکی از پارامترهای اصلی برای تعیین این کمیت اشباع شدگی است. فرض اصلی در این روش این است که محتوی سیال در مخازن باعث میرایی و پاشش امواج لرزه‌ای می‌شود که این فرض توسط مدل های فیزیک سنگ، مدلسازی عددی و برخی مطالعات دیگر تایید شده است. در این مطالعه با استفاده از مدل فیزیک سنگ وایت، سه نوع مخزن ماسه سنگی تعریف شده است که در عمق و درجه تراکم متفاوت هستند. سپس با استفاده از نرم افزار متلب تاثیر اشباع ها و تخلخل های متفاوت بر روی نشانگرهای سرعت فاز، میرایی، ضریب بازتاب عمودی و زاویه فاز مورد بررسی قرار گرفته و بر روی داده های یکی از میادین نفتی خلیج فارس مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که از بین مجموعه نشانگرها، سرعت وابسته به فرکانس و همچنین زاویه بازتاب وابسته به فرکانس، دراشباع های مختلف روند یکسانی دارند. در ادامه با استفاده از تقریبهای علمی از ضریب بازتاب برای تخمین پاشش استفاده شده است، تجزیه و تحلیل ضریب بازتاب و سرعت نشان میدهدکه اشباع گاز و تخلخل روی پاشش تاثیر می‌گذارند. در ادامه با استفاده ازکراس پلات ضریب بازتاب و پاشش، میزان اشباع شدگی گاز تخمین زده شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of gas saturation based on modeling and dispersion of seismic waves
Authors
Ali Misaghi, Zahra Madadi, Latif Samadi
Abstract
Accurate estimation of in-situ hydrocarbon is one of the most important objectives for oil/gas reservoir description. Fluid saturation is an essential parameter for this purpose. In this context it is assumed that fluid content in a reservoir can cause seismic wave attenuation and dispersion. This assumption, however, has been confirmed using rock physics and numerical modeling and other research approaches. In this research based on a White’s rock physics model three types of sandstone reservoirs of different depth and degree of compaction were synthesized. A MATLAB code was developed to investigate the impact of saturation and porosity variations on velocity, attenuation, vertical reflection coefficient and phase angle and the results were implemented on the data from an oil field in the Persian Gulf.. These investigations revealed that among different attributes, frequency related velocity and frequency related reflection angle at different saturation status show similar trends. In this research approximate reflection angle was carefully obtained for estimation of dispersion. Analysis of reflection coefficient and velocity reveals that gas saturation and porosity affect dispersion. Finally reflection coefficient and dispersion cross plots were successfully used to estimate gas saturation.
Keywords
gas saturation, Rock physics, White's model, seismic wave dispersion, reflection coefficient