تحلیل خطر احتمالاتی جابه جایی ناشی از گسل شمال تبریز

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1738-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک
2موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
تحلیل خطر جابه جایی گسل احتمالاتی (PFDHA )، یکی از روش های تحلیل خطر لرزه ای استفاده شده برای برآورد خطر گسیختگی گسل ها میباشد . روش (PFDHA) نسبت به روش های تحلیل خطر لرزه ای (PSHA) که از اوایل سال 1960 توسعه یافتند جدیدتر میباشد و دارای شباهت ها و تفاوت هایی میباشد . در این مطالعه برای برآورد جابه جایی گسل تبریز از رابطه کاهندگی پیترسن 2011 و جینگ شو 2019استفاده شده است . گسل شمال تبریز، یک ساختار پیچیده با راستای شمال غربی ـ جنوب شرقی، در ناحیه شمال غربی ایران است . گسل شمال تبریز با طولی نزدیک به ‌150 کیلومتر ، دارای زمینلرزه‌های 1721 و 1780 میلادی بابزرگای Ms به‌ترتیب با بزرگای 7.3 و 7.4 حداقل 50 و60 کیلومتر گسیختگی سطحی همراه بوده اند .
کلیدواژه ها
 
Title
Probabilistic fault displacement hazard analysis due to north Tabriz fault
Authors
Mohammadreza Hosseyni, Habib Rahimi, Javad Sheikhian
Abstract
Probabilistic Fault Displacement Hazard Analysis (PFDHA) is a seismic hazard analysis used to evaluate the fault rupture hazard. PFDHA is relatively new approach comparing to well-known Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) which was developed in the late 1960s and it has differences and similarities.in this paper we used Petersen 2011 and Jing xu 2019 to compute rate of exceedanc of north Tabriz fault. NTF with a complex structure with NW-SE direction is in northwest of Iran. NTF with length near to 150 km has 1780 and 1721 events created 50 and 60 km surface ruptures with Ms7.3 and Ms7.4 respectively.
Keywords
PFDHA, North Tabriz fault, Petersen 2011, Jing xu 2019