بازسازی شرایط پالئومحیطی کواترنر پسین در حوضه آبریز رودخانه بوژمهران (دامنه جنوبی ارتفاعات بینالود)

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1682-NIGS
نویسندگان
1مؤسسه جغرافیا، دانشگاه لایپزیگ، آلمان
2موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
این پژوهش به تحلیل خصوصیات مورفورسوبی و سال‏یابی پادگانه‏های آبرفتی و سطوح ژئومورفیک مخروط‏افکنه‏ با هدف بررسی تغییرات پالئومحیطی کواترنرپسین در حوضه‏ آبریز رودخانه بوژمهران می‏پردازد. بر پایه ویژگی‏های موروفو-رسوبی سطح این مخروط به8 سطح مورفورسوبی با نام‏های A1 تا A8 تقسیم‏بندی شده است. براساس نتایج آنالیزهای شیمیایی-فیزیکی، نمونه‏های A6،A2،A5وA7 در نتیجه رسوبات حاصل از جریانات توده‏ای در محیط‏هایی با اقلیم سرد و خشک و با حاکمیت تخریب فیزیکی و نمونه‏های A4، A1، A3 و A8 اقلیم گرم و مرطوب با سیلاب‏های مداوم و انرژی کمتری رخ داده است. همچنین بررسی نتایج حاصل از سال‏یابی نشان داد که5 نسل از پادگانه‏های آبرفتی بالا دست مخروط‏افکنه بوژمهران در دوران یخچالی پلیستوسن و سه نسل در دوران هلوسن شکل گرفته‏اند. اما شروع شکل‏گیری مخروط‏افکنه به پلیستوسن پایانی باز می‏گردد. اما بیشتر سطوح ژئومورفیک مخروط‏افکنه بوژمهران در نیمه اول دوره هلوسن شکل گرفته‏اند که نشان از اقلیم مرطوب در طی هلوسن آغازین دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Late Quaternary Paleo-environmental Reconstruction in the Boojmehran Stream (South of Binalood Mountain Range)
Authors
Azra Khosravichenar, morteza fattahi, H. Amini
Abstract
In this study, we have reconstructed Morph Sedimentary Characterization and Dating of Alluvial Fan Surfaces with the Purpose of Investigating Late Quaternary Paleo-Environmental Changes in the Kalshour basin in the presently semi-arid region that is located in the southern slopes of the Binaloud Mountain Range in northeastern of Iran. Based on morpho-sedimentary features, the surface of this Alluvial fan is divided into 8 morphosporic surfaces that called A1 to A8, which are divided into the following patterns: 1) Sedimentary surfaces due to high energy debris flow, 2) Sedimentary surfaces due to low energy of debris flow, and 3) Sedimentary surfaces due to floods without interference with debris flow. In general, the comparison of the results of chemical and physical analyzes shows: The A6, A2, A5 and A7 samples occurred as a result of debris flows in cold and arid climates with physical degradation and A4, A1, A3 and A8 samples occurred in warm and humid climate conditions with Continuous floods but less energetic. Also, the results of OSL dating method showed that 5 generations of terraces at the apex of the Boojmehran alluvial fan formed during the Pleistocene glaciation and three generations of these terraces belong to the Holocene era. However, the date of alluvial fan formation backs to the late Pleistocene. However, most of the geomorphic surfaces of the Boojmehran alluvial fan were formed in the first half of the Holocene period, indicating the humid climate of this area during the early Holocene.
Keywords
Paleoenvironmental changes, Dating, Quaternary, Luminescence, Binalood