نویسنده = مرتضی فتاحی
تعداد مقالات: 14

1 2017 Ezgeleh Earthquake Luminous
مشاهده مقاله | اصل مقاله (629.26 K)

2 سن یابی به روش لومینسانس نمونه های برداشت شده از ترانشه کن در عرض گسل شمال تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)

3 تعیین سنِ نمونۀ گسل رفسنجان، با استفاده از دو برنامه آر و آنالیست به روش لومینسانس نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (832.76 K)

4 Landslides as paleoseismic indicators along the North Tehran Fault (North of Iran)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (375.26 K)

5 لومینسانس تحریک شده با نور-پتانسیل ها و کاربردها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (709.22 K)

6 Application of IRSL Method for Dating of the Suleghan Landslide: The 23 February 958 MS 7.1 Ray-Taleghan/Ruyan Earthquake
مهدی ترابی*؛ مرتضی فتاحی؛ حمیده امینی؛ محمد رضا قاسمی؛ نسرین کریمی موید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (550.38 K)

7 بازسازی شرایط پالئومحیطی کواترنر پسین در حوضه آبریز رودخانه بوژمهران (دامنه جنوبی ارتفاعات بینالود)
عذرا خسروی چنار؛ مرتضی فتاحی*؛ ح. امینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (347.04 K)

8 تعیین نرخ لغزش گسل رفسنجان با استفاده از دانه های کوارتز
لطیف سید محمدی امام*؛ مرتضی فتاحی؛ حمیده امینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (391.24 K)

9 آسیب های روانی -اجتماعی حاصل اززلزله درایران
محسن صفری؛ مرتضی فتاحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (290.89 K)

10 Preliminary results of paleoseismic investigations on the Doruneh fault in Central Iran (northeast of Jandaq): Evidences for horizontal and vertical displacements in Holocene
مهدی ترابی*؛ مرتضی فتاحی؛ محمد رضا قاسمی؛ سمانه ممبنی؛ ح. امینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.86 K)

11 Investigating the slip-rate of an unexplored segment of the Doruneh Fault in central Iran: the Doruneh - south Torud Playa segment
مهدی ترابی*؛ مرتضی فتاحی؛ محمد رضا قاسمی؛ سیده مرضیه احمدپور؛ ح. امینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (936.09 K)

12 Thermo-mechanoluminescence as a new explanation for 2016 New Zealand earthquake luminosities
مهدی ترابی*؛ سبا حفیظی؛ مرتضی فتاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (548.22 K)

13 The estimated slip-rate and recurrence interval of the Doruneh fault, Khalilabad segment (NE Iran) using IRSL correction method
سبا حفیظی*؛ مرتضی فتاحی؛ مهدی ترابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (664.63 K)

14 Applying the OSL to determine the slip-rate of the Abr Fault
زهرا آقابیگی بلداجی*؛ مرتضی فتاحی؛ ح. امینی؛ محمدرضا حاتمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)