تعیین نرخ لغزش گسل رفسنجان با استفاده از دانه های کوارتز

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1575-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک
2موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
تعیین سن به روش لومینسانس نوری، روشی است که آخرین زمان نورخوردگی رسوبات را مشخص‌کند. جهت تعیین سن به کانی‌های خاصی مانند کوارتز و فلدسپارها نیاز است. این کانی ها به وفور در رسوبات سطح زمین یافت می-شوند. در این پژوهش سن‌یابی به روش لومینسانس نوری، کوارتز جدا شده از نمونه‌ی رفسنجان سنی معادل 10.4± 131.5 هزار سال را برآورد نمود. این رخداد می تواند به کاتالوگ زلزله اضافه شود. همچنین با استفاده از این سن و میزان جابجایی4±48 متر گسل، نرخ لغزشی برابر با 4/0 میلیمتر در سال برای گسل رفسنجان بدست آمد. نرخ لغزش یکی از پارامترهای بنیادی برای تعیین خطر زلزله و مشخص نمودن میزان فعالیت گسل است.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of slip rate of Rafsanjan fault using quartz grains
Authors
Latif Seyed Mohammadi Emam, morteza fattahi, Hamide Amini
Abstract
Optical stimulated luminescence (OSL) is a dating method to determine the last time that a sediment was exposed to light due to an event. Specific minerals such as quartz and feldspars are needed to determine the desired time. These minerals are wide spread and at least one of them exist in sediments. We applied OSL dating method to extracted quartz grains from collected Rafsanjani sediments. This provided an age of 131.5±10.4 ka which can be added to earthquake catalogs. An slip rate of 0.4 mm/year was calculated by dividing the Rafsanajan fault displacement (48±4 m) by OSL age. The slip rate is one of the main parameters for Earthquake Hazard Risk assessment and for determining fault activity.
Keywords
Slip Rate, OSL, Rafsanjan Fault, Quartz