آسیب های روانی -اجتماعی حاصل اززلزله درایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1589-NIGS
نویسندگان
1دبیرفیزیک آموزش وپرورش استان اصفهان
2موسسه ژئوفیزیک
چکیده
اگر چه دولت با اجرای برنامه های متعدد سعی در مقابله با بحران زلزله نموده است، اما متاسفانه آسیب های روانی –اجتماعی حاصل از زلزله کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مشاهده آثار ویرانگر زلزله موجب نگرانی در آحاد مردم شده است وطرح این سوال که چرا زلزله۷ ریشتری در ژاپن تلفاتی بسیار کمتر از زلزله ۶ریشتری در ایران دارد ناشی از آسیب های روانی – اجتماعی حاصل اززلزله است. مسلما سلامت روانی و مشکلات رفتاری افرادی که در اثر زلزله، عزیزان و اموال خود را از دست داده اند و دچار وحشت از ادامه زندگی بدون وجود منابع عاطفی و مالی شده اند و آثار اجتماعی آن، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. دراین مطالعه اهم اقدامات صورت گرفته درجهت کاهش آسیب های روانی - اجتماعی درجامعه ایران قبل وبعد اززلزله بررسی ودرنهایت کمبودها وراهکارهای لازم برای بهبود وضع موجود درایران مورد بررسی قرار می گیرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Psychosocial effects of earthquake in Iran
Authors
mohsen safari, morteza fattahi
Abstract
Although the government has tried to deal with the earthquake crisis by implementing numerous programs, unfortunately the psychological and social damage caused by the earthquake has received less attention. Observing the devastating effects of the earthquake has raised concern among the public and the question of why the earthquake in Richter in Japan has far less casualties than the earthquake in Richter in Iran is due to the psychosocial damage caused by the earthquake Admittedly, the mental health and behavioral problems of people who have lost their loved ones and possessions in the earthquake and are afraid to continue living without the emotional and financial resources and their social impacts should be taken into consideration. This study examines the importance of measures taken to reduce psychosocial trauma in Iranian society before and after the earthquake and finally assesses the shortcomings and actions needed to improve the status quo in Iran.
Keywords
Social-Psychological Injury, Reinforcement of Structures, Improvement, crisis management, Maneuver, Earthquake Damaged