بررسی هندسه گسله و ناهمسانگردی لرزه‌ای با استفاده از توابع گیرنده

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1677-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
2استادیار، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران
چکیده
همانند سایر مناطق برخوردی در سیستم آلپ- همالیا، پهنه‌ی برخوردی زاگرس که شامل حاشیه‌ی برخوردی صفحه‌ عربی و ایران مرکزی است حداقل از اواخر دوره‌ی ترشیری یک تارخچه‌ی طولانی از تحولات تکتونو ماگمایی را تجربه کرده است ( آگارد و همکاران، 2011 (. ساختار پوسته‌ی کنونی برخوردی زاگرس مجموعه‌ای از ساختارها وبافت‌هایی قدیمی که از یک تاریخچه‌ی ژئودینامیکی بر جای گذاشته شده، و بافت‌های جدید تولید شده در طی فرآیند تغییر شکل پیشرونده و تکامل تکتونیکی منطقه‌ی برخوردی است.ما توابع گیرنده‌ای که تغییرات زیادی با یک آزیموت داشتند را برای همه‌ی ایستگاه‌های موجود در منطقه‌ی مورد مطالعه را تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج، یک سیگنال غالب ناشی از جهت‌گیری شیب‌دار(مرز ناهمسانگرد) در برخی ایستگا‌ه‌ ها و همچنین یک مرز شیب‌دار همگن در پوسته را نشان می-دهد. ما مشاهدات بر روی توابع گیرنده (استرایک مرز‌های شیب‌دار) را به عنوان جهت‌گیری ساختارهای شیب‌دار (گسله‌های موازی و چین‌خوردگی‌ها) که در منطقه گسترده شده اند تفسیر می‌کنیم . استرایک ساختارها و جهت-گیری‌ها به موازات آثار سطحی گسله‌ها و چین‌خوردگی ها است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of the fault geometry and seismic anisotropy using receiver function
Authors
Farzaneh Dashti, Khalil Motaghi
Abstract
Like other collisional zones in the Alpine‐Himalayan system, the Zagros collision area including the colliding margins of the Arabia and Central Iran underwent a long tectono‐magmatic history since at least the Triassic time (e.g., Agard et al., 2011). The present‐day crustal structure of the Zagros collision zone is thus a collection of structures and fabrics (frozen fabrics) inherited from a long geodynamic history along with superimposing new fabrics produced during the progressive deformation and tectonic evolution of the collision zone. We analyze receiver function arrivals that vary harmonically with backazimuth at all available broadband stations in the area. The results show a dominant signal from contrasts in dipping foliation as well as dipping isotropic contrasts from crustal depths. We interpret these receiver function observations as a dipping parallel structural fabric and the strike of folding that is pervasive throughout the region. The strike of these structures and fabrics is parallel to that of nearby fault surface traces
Keywords
Receiver function harmonic conversions, dipping interfaces, Anisotropy