رمزگشایی ساختارهای داخلی سیارات خاکی با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1668-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2استادیار، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
سیستم سیاره‌‌ای ما در بازوی مارپیچی بیرونی کهکشان راه‌شیری قرار دارد. منظومه شمسی ما از ستاره ما خورشید و هرچیزی که اطراف آن به وسیله گرانش قرار داشته باشد، شامل سیارات، سیارات کوتوله، ده‌ها قمر و میلیون‌ها خرده سیاره، ستاره دنباله‌دار و شهاب‌سنگ‌ها تشکیل شده است. سیارات درونی و صخره‌ای عبارتند از، عطارد، زهره، زمین، مریخ. در این مطالعه به بررسی سیارات خاکی، قمر زمین (ماه) و تعدادی از ماموریت‌های ژئوفیزیکی انجام شده برای این سیارات که انواع مختلفی نیز داشتند، پرداخته شده است. از جمله ماموریت‌های مورد بررسی: مسنجر و مارینر 10 برای عطارد؛ ماموریت‌های پایونیر زهره ( 1 و 2)، ونرا (15 و 16) و ماژلان برای زهره؛ ماموریت‌های آپولو، لونا، چاندارایان 1، LOR، لونار پراسپکتور، کاگویا و گریل برای ماه؛ ماموریت‌های مارینر 9، MGS، MRO و اینسایت برای مریخ می‌باشد. از داده‌های توپوگرافی، گرانش و مغناطیس به دست آمده از این ماموریت‌ها برای بررسی ساختار داخلی و تکامل ساختاری این سیارات استفاده شده است که این تحقیق به بررسی نتایج حاصله و کاربردهای آن می‌پردازد.
کلیدواژه ها
 
Title
Deciphering the interior structures of terrestrial planets using geophysical data
Authors
Fatemeh Safari_yasaghi, Seyed-Hani Motavalli-Anbaran
Abstract
Our planetary system is located in an outer spiral arm of the Milky Way galaxy. Our solar system consists of our star (the Sun) and everything to be around by gravity including the planets, dwarf planets, dozens of moons and millions of asteroids, comets and meteoroids. The inner, rocky planets are Mercury, Venus, Earth and Mars. This research try to study the terrestrial planets and moon of the Earth (lunar) and a number of geophysical missions that try to investigate these planets. Missions under investigation are: Messenger and Mariner 10 missions for Mercury; Pioneer Venus (1 and 2), Venera (15 and 16) and Magellan missions for Venus; Apollo, Luna, Chandarayaan_1, LRO, Lunar Prospector, Kaguya and GRAIL missions for the Moon; Mariner 9, MGS, MRO and InSight missions for Mars. The topographic, gravity and magnetic data obtained from these missions were used to investigate the internal structure and geological evolution of these planets, so this study to do examine the results and their applications.
Keywords
Terrestrial planets, Moon, Mercury, Venus, Mars, Geophysical Studies