بررسی پیش نشانگرهای زلزله 26 نوامبر 2019 آلبانی با استفاده از داده های ژئومغناطیسی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1672-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد/پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2زلزله شناسی، پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهنذسی زلزله، تهران، ایران
3پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده
زمین لرزه ای در 26 نوامبر 2019 در عمق 20 کیلومتری با بزرگای 6.4 در نزدیکی کشور آلبانی رخداده است براساس مطالعات مغناطیسی دقیق، همچنین تغییرات آنومالی به نظر می رسد به وقوع زمین لرزه ارتباط نزدیکی دارد. با بهبود تکنیک های اندازه گیری، در این مقاله عقیده بر این است که تشخیص یک تغییر هندسی مغناطیسی به عنوان یکی از اثرات پیشگویانه ی وقوع زمین لرزه خواهد بود. گزارش اخیر بیان می کند که تغییرات بزرگ مغناطیسی پیش از زلزله اتفاق می افتد و بسیاری از پژوهشگران مشاهداتی مبنی بر تغییرات غیر معمول مغناطیسی مرتبط با فعالیت های لرزه ای را گزارش می دهند. در این مطالعه سعی بر این شده است که زمان دقیق زلزله را براساس مطالعات تغییرات مقادیر مغناطیسی یا آنومالی های مغناطیسی پیش از وقوع زلزله پیش بینی کند. مورد انتظار است که آنومالی مغناطیسی محلی وابسته به زمان ناشی از تغییرات استرس باشد که همراه با شکست گسل لرزه ای است در نتیجه وقوع زلزله می تواند نتیجه ی این شکست باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of precursors with use of geomagnetic data in Albanian earthquake (26 November 2019)
Authors
Fatemeh Babaei, shahrokh pourbeyranvand, Ramin Movaghari
Abstract
An earthquake has occurred on the 26 of November in depth of 20km (Mw=6.4). Repetition of precise magnetic surveys also brings out local anomalous change which seems closely related to the occurrence of earthquakes. In view of recent improvement of measuring techniques, the writer is of the opinion that it is not utterly hopeless to detect a geomagnetic change as one of the forerunning effects of earthquake occurrences. Recent reports suggest that large magnetic field changes occur prior to earthquakes. Many investigators have reported observations of unusual magnetic field behavior associated with seismic activity. In this study, we try to predict the exact time of earthquake by studying anomalies in magnetic field changes occurs prior to earthquake. Time-dependent local magnetic anomalies are expected to result from stress changes that accompany seismic fault failure. This earthquake provided an opportunity to verify the reality of the seismomagnetic effect.
Keywords
Geomagnetic, Albanian Earthquake, magnetic anomaly, Precursors