مطالعه چینه نگاری سکانسی لرزه ای مخزن کربناته سروک در دشت آبادان

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1646-NIGS
نویسندگان
1دانشکده زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
2گروه زمین شناسی، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
3رئیس اداره زمین شناسی مدیریت اکتشاف نفت
4اداره زمین شناسی، مدیریت اکتشاف نفت
چکیده
در این پژوهش به مطالعه چینه نگاری سکانسی لرزه ای سازند کربناته سروک با تلفیق اطلاعات لرزه نگاری سه بعدی و چاه ها پرداخته شده است. در ابتدا چهار سکانس زمین شناسی سازند سروک، بر روی مکعب لرزه نگاری تصویر شد و نشانه های مرزهای سکانسی و سطوح حداکثر پیشروی آب دریا بر روی داده های لرزه نگاری بررسی گردید. سپس تفسیر سطوح سکانسی با توجه به همخوانی همزمان اطلاعات زمین شناسی چاه ها با شواهد لرزه ای انجام گردید. از جمله این شواهد لرزه ای می توان به قطع شدگی بازتاباننده ها و رخداد های مرتبط با مرز سکانسی مانند کارست ها، چاله های انحلالی و کانال های فرسایشی اشاره کرد. این پژوهش نشان داد که اطلاعات لرزه نگاری و مکعب مقاومت صوتی ابزاری مناسب جهت شناسایی و تفسیر سطوح سکانسی مخازن کربناته هستند.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismic Sequence Stratigraphy Study of Sarvak Carbonate Reservoir in Abadan Palin
Authors
Seyed Abolfazl Miri, Bahman Soleimani, Iraj Abdollahie-Fard, Mohammad Hasani-Giv
Abstract
In this research, seismic sequence stratigraphy study of Sarvak carbonate formation is done by integration of seismic and well data. In the first step, four geological sequences in Sarvak formation were projected on seismic cube and indications for sequence boundaries and maximum flooding surfaces were investigated on seismic data. Then, sequence surfaces were interpreted considering both seismic and well data simultaneously based on seismic indications. The most important indications are reflector terminations and events which are related to sequence boundaries such as karsts, sinkholes and erosional channels. This research showed that seismic data and acoustic impedance cube are reliable tools for recognition and interpretation of sequence surfaces in carbonate reservoirs
Keywords
seismic sequence stratigraphy, Carbonate Reservoirs, Sarvak Formation, Abadan Plain, Sequence boundary, Maximum flooding surface