استخراج خطواره‌های زمین‌شناسی کمربند ماگمایی ترود_چاه شیرین با استفاده از داده-های سنجش از دور

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران
2گروه زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران،تهران،ایران
3گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
خطواره‌ها، خط یا کلیواژ زمینی و درزه‌های ساختاری تکتونیکی هستند که مطالعه آن‌ها به درک بهتر تاریخچه تکتونیکی، تکتونیک فعال یک منطقه، حل مسائل زمین‌شناسی، زلزله‌شناسی و اکتشاف نفت و معادن کمک می‌کند.
تهیه نقشه گسل‌ها، شکستگی‌ها و درزه‌ها با روش‌های مرسوم صحرایی هر چند از دقت و اعتبار قابل قبولی برخوردار است ولی به دلیل این که بیشتر مکان‌های زمین‌شناسی، ساختارهای آن‌ها توسط خاک، گیاه و آب پوشیده شده است بنابراین تشخیص آن‌ها در سطح بسیار مشکل است، به همین دلیل استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور می‌تواند ابزاری مناسب برای مطالعه این ساختارها باشد، به مطالعات صحرایی کمک کند و هزینه و زمان مورد مطالعه را کم کند. تصاویر ماهواره‌ای به دلیل دارا بودن دید منطقه‌ای وسیع از سودمند‌ترین ابزار‌ها برای مطالعات ژئومورفولیکی هستند. داده‌های سنجش از دور با دارا بدن توان تفکیک زمانی، مکانی و طیفی بالا در محدوده طیف مرئی، مادون قرمز و حرارتی امکان تجزیه و تحلیل زیادی در اختیار محققان قرار داده تا با شناسایی تغییرات در بافت زمین و هندسه لبه‌های این تغییرات و تفسیر نهایی توسط یک زمین‌شناس مجرب موقعیت گسل استخراج گردد
در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8OLI، گسل‌های منطقه با سه روش دستی، اتوماتیک و نیمه اتوماتیک استخراج شد و سپس نتایج حاصله با مطالعات و مشاهدات صحرایی منطقه مقایسه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که با استفاده از روش نیمه اتوماتیک می‌توان گسل‌های موجود در محدوده کمربند ترود_چاه شیرین را با دقتی مناسب استخراج کرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Lineation extraction of geological Torud_Chahshirin magmatic belt using remote sensing data
Authors
zohre moradi, mahdi maleki, mariye shiva
Abstract
Lineation, line, or ground cleavage are tectonic and structural structures which help them to better understand the tectonic history, active tectonic of an area, solving geological problems, seismology and petroleum exploration and mining. The mapping of faults, fractures, and joints with conventional methods, although the accuracy and validity are acceptable, but because most geological locations, their structures are covered by soil, plant and water, so the diagnosis of them is very difficult in the surface, so for this reason using remote sensing techniques that can be a suitable tool for the studies of these structures, help in field studies and reduce the cost and time of the study. Satellite imagery due to having a large regional view of the most advantageous tools for Geomorphologic studies. Remote sensing data with the ability of temporal, temporal and spectral segregation in the spectrum range, infrared and thermal, the possibility to analyze a great deal with the researchers to identify the changes in the Earth's texture and the edges geometry of these changes and final commentary by a qualified pathologist fault position Be extracted In this study, using Landsat 8OLI satellite imagery, the area faults were extracted with three manual, automatic and semi-automatic methods, and then the results were compared with the study and field observations. The results of this study show that by using semi-automatic method, the faults in the range of Torud-chahshirin belt was extracted with appropriate accuracy.
Keywords
torud_chahshirin belt, Fault, lineation, Remote sensing, Landsat 08