حذف اعوجاج از داده‌های تانسور امپدانس در حضور ساختار منطقه‌ای سه‌بعدی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1654-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئو فیزیک تهران -ایران
2استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
یکی از چالش‌های موجود برای تفسیر داده‌های مگنتوتلوریک، اثرات غیرالقایی ناشی از ساختارهای کوچک‌مقیاس نزدیک‌سطحی است که دست‌یابی به مدل هدف منطقه‌ای را با مشکل مواجه می‌کند. برای حذف این اثرات و تخمین تانسور امپدانس منطقه‌ای با حل مسئله‌ای روبرو هستیم که تعداد معلومات آن کمتر از تعداد مجهولات است. در مورد ساختار منطقه‌ای سه‌بعدی، میزان فرومعین بودن مسئله شدیدتر، تعداد قیود مورد نیاز بیشتر و بنابراین بازیابی تانسور امپدانس منطقه‌ای مشکل‌تر می‌شود. اما با در نظر گرفتن مدل ترکیبی سه‌بعدی/دوبعدی/سه‌بعدی که معرف دو‌بعدی بودن داده‌ها در برخی پریودهای میانی است، می‌توان پارامترهای اعوجاج را در این پریودهای خاصی که رفتار دو‌بعدی دارند، تخمین زد. سپس برای تصحیح داده‌ها در پریودهایی که رفتار سه‌بعدی دارند، اعمال کرد. این رهیافت بر مجموعه داده‌های kayabe برداشت شده در جنوب غربی ژاپن که نمونه‌ای از داده‌های پیچیده و سه‌بعدی است، اعمال و نتایج بازیابی در برخی ایستگاه-ها ارائه شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Distortion removal from impedance tensor data in the presence of 3D regional structure
Authors
amir heydary sipi, banafshe habibian dehkordi
Abstract
One of the current challenges for the interpretation of magnetotelluric data is the non-inductive effects of small-scale near-surface structures that make it difficult to achieve a regional target model. To eliminate these effects and to estimate the regional impedance tensor, we face an under-determined problem. In the case of 3D regional structure, more constraints are required, and it is more difficult to recover the regional impedance tensor. By considering the 3D/2D/3D model that represents two-dimensional behavior in some intermediate periods, the distortion parameters in these particular periods can be estimated and then applied for correction of the whole period range. This approach is applied to kayabe dataset acquired at a geothermal site in southwestern Japan, which is an example of complex, 3D data, and results are presented at some stations.
Keywords
Magnetotelluric, Galvanic distortion, Phase tensor