برآورد احتمالاتی رخداد زمین‏لرزه‏های بزرگ برروی گسل اسفراین

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1661-NIGS
نویسندگان
1دانش‏ آموخته مقطع دکتری زلزله‏ شناسی، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
2گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
3استاد تمام، گروه زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
در این مقاله احتمال رخداد زمین‏لرزه بیشینه بر روی گسل اسفراین به عنوان یکی از گسل‏های جنبای ایالت لرزه‏زمینساختی کپه‏داغ، برآورد شده است. بدین منظور از دو مدل احتمالاتی زمان گذر براونی (BPT) که یک مدل زمان وابسته است و مدل مرسوم پوآسونی که مستقل از زمان است استفاده شده و نتایج با هم مقایسه شده است. احتمال رخداد زمین‏لرزه بیشینه به بزرگی 7Mw = برروی گسل اسفراین با استفاده از مدل پوآسونی و زمان‏وابسته BPT، به‏ترتیب4-10 ×622/2 و 02479/0 بدست آمده است که تغییر معنا داری را نشان می‏دهد. مقایسه نمودار تغییرات احتمال این دو مدل با گذشت زمان نشان می‏دهد که در صورتی که رخداد بزرگی برروی گسل اسفراین اتفاق نیافتد بعد از گذشت 974 سال احتمال مدل زمان وابسته و پوآسونی آن برابر می‏شوند.
کلیدواژه ها
 
Title
Probabilistic assessment of strong earthquake recurrence on Esferayen fault
Authors
seyed hadi dehghan-manshadi, seyed hasan mousavi-bafrouei, Noorbakhsh Mirzaei
Abstract
In the present paper, the probabilities of the occurrences of strong earthquakes during a 50-year period have been estimated for Esferayen fault which is one of the major active faults of Kopeh Dagh seismotectonic province. The probabilities have been estimated on the basis of the Poisson and Brownian passage time (BPT) models. The probability of the occurrence for Esferayen fault on the basis of the BPT model, as a time-dependent model, is equal to 2.662e -4. In contrast, the Poissonian probability is equal to 0.02479 that shows a significant decrease in time-dependent probability. But as the time elapsed from the last earthquake increase the BPT probability increases and after 974 years it will be equal to Poissonian probability.
Keywords
Esferayen fault, Poissonian model, Time-dependent models, Brownian Passage Time Model, Time-dependent Probability, Kopeh Dagh