تعیین پتلنسیل و میدان گرانی نرمال توسط رابطه سومیگلیانا

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1632-NIGS
نویسندگان
دانشگااه حکیم سبزواری
چکیده
چکیده
با حل معادله دیفرانسیل لاپلاس در مختصات بیضوی جواب عمومی معادله بدست آمده به روش جداسازی متغیرها را بکار گرفته سپس با حل مسئله دریکله پتانسیل نرمال زمین را محاسبه میکنیم. و بعد با استفاده از رابطۀ سومیگلیانا میدان گرانی نرمال را برای مختصات یک درجه ای از سطح زمین محاسبه نموده و با گرادیان گیری مولفه های میدان نرمال گرانی، میدان ثقل نرمال جهانی را برای مختصات معین شده، در مدل جهانی EGM96 بدست می آوریم. در ادامه به کمک کدنویسی در برنامه متلب میدان ثقل نرمال را برای مدل های GRS 1967 و GRS 1980 و GRS 1930 در مختصات ژئودزی محاسبه نموده و در انتها به مقایسه نتایج این مدل ها می پردازیم.
کلیدواژه ها
 
Title
determined of normal potential and naormal gravity field by somigliana formule
Authors
samira ghasemi rodsari
Abstract
Abstract
By solving the Laplace differential equation in the elliptic coordinates, we apply the general solution of the equation obtained by the method of separating the variables, then by solving the problem in the ellipse we calculate the normal potential of the earth. Then, using the Sumigliana formule, we calculate the normal gravity field for the coordinates of one degree of the earth's surface, and by subtracting the normal gravitational field components, we obtain the global normal gravity field for the specified coordinates in the EGM96 global model. Then, with the help of coding in the Matlab program, we compute the normal gravity field for the GRS 1967 and GRS 1980 and GRS 1930 models in the geodesic coordinates, and finally compare the results of these models.
Keywords
Keywords: normal gravity potential _ normal gravity field _ laplace equation _ somigliana formule _ geodesy