تشخیص مد اصلی پاشش امواج ریلی در حضور مشکل همبوسی مدها

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1559-NIGS
نویسندگان
1فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
2عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
امروزه تحلیل چندکاناله امواج سطحی (بیشتر نوع ریلی) برای تخمین پروفیل سرعت موج برشی به عنوان یک روش مرسوم پذیرفته شده است. اطلاعات ساختار سرعت موج برشی در مطالعه ساختگاه پروژه های مهندسی، ژئوتکنیک، دسته بندی خاک ها و برآورد پاسخ ساختگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معمولا از وارون سازی منحنی پاشش امواج سطحی (بویژه مد اصلی) مدل سرعت برشی تخمین زده می شود. هرخطایی در تشخیص مد اصلی می تواند تاثیر مستقیم بر صحت مدل سرعت برشی حاصل داشته باشد. در این تحقیق به بررسی پدیده همبوسی مدها بعنوان یکی از مشکلات سر راه شناسایی صحیح مد اصلی، پرداخته ایم. هنگام بروز این پدیده تفکیک مد اصلی از مدهای پاششی بالا به درستی امکان پذیر نیست. براساس نتایج این مطالعه ریشه این مشکل به نحوه داده برداری یعنی فقط ثبت مولفه قائم موج ریلی بر می گردد. در این تحقیق برای رفع مشکل همبوسی، استفاده از گیرنده های افقی در امتداد خط لرزه نگاری (مؤلفه شعاعی) را هم پیشنهاد کرده ایم و نشان داده ایم که به کمک بیضویت قائم امواج ریلی حتی می توان فرکانس وقوع پدیده همبوسی را نیز تشخیص داد.
کلیدواژه ها
 
Title
Identifying fundamental dispersion mode of Rayleigh wave in case of mode osculation
Authors
hossein kazemnezhadi, Hamidreza Siahkoohi
Abstract
Multichannel analysis of surface wave (MASW) methods are powerful tools for estimating near-surface shear wave velocity model to be used in geotechnical and engineering projects. It is essential factor in classifying soils and estimating elastic and dynamic parameters of near-surface layers. The proper identifying of fundamental dispersion mode from the higher modes is a common challenge in MASW, which directly affects the quality of the estimated shear wave model. In this paper we investigated the mode osculation phenomenon, in which the first higher and fundamental dispersion modes get very close to each other and tracing of fundamental mode almost becomes impossible. This problem arises mostly because of using only vertical geophones in acquiring the data. In this research we suggest simultaneously using of horizontal inline geophones to avoid such a problem. We also showed that osculation frequency can be predicted using vertical ellipticity of Rayleigh waves.
Keywords
MASW method, Rayleigh wave, Dispersion curve, shear wave velocity profile