بررسی پدیده همبوسی مدها در روش های MASW و MALW

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1563-NIGS
نویسندگان
1فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
2عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در سال های اخیر در پروژه های مهندسی و زمین شناسی تخمین پروفیل سرعت موج برشی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. این پارامتر در پژوهش های ژئوتکنیکی به منظور دسته بندی نوع خاک مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر روش های مختلفی برای تخمین پروفیل سرعت موج برشی وجود دارد که از میان آنها روش های MASW و MALW بواسطه سرعت اجرای بالا و هزینه کم، بسیار پرکاربرد هستند. یکی از مشکلات مهم پیش روی روش های امواج سطحی پدیده همبوسی مد هاست که در حضور شرایط زیرسطحی پیچیده رخ می دهد. این پدیده می تواند منجر به تفسیر غلط منحنی پاشش و حصول مدل سرعتی اشتباه گردد که این موضوع برای پروژه های مهندسی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. در این مطالعه با ارائه داده های واقعی و مصنوعی، به بررسی شرایط تحقق مشکل همبوسی مد ها پرداخته و همچنین به مقایسه عملکرد دو روش مذکور در حضور شرایط زیرسطحی پیچیده پرداخته ایم.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating mode osculation phenomenon in MASW and MALW methods
Authors
hossein kazemnezhadi, Hamidreza Siahkoohi
Abstract
In recent years estimating near surface shear wave velocity structure has gained a significant importance in engineering projects. This parameter is commonly used in geotechnical projects for classifying soil types. Among various methods for estimating shear wave velocity profile, MASW and MALW methods are most popular because of their fast performance and low cost. Mode osculation phenomenon, which happens in complex subsurface situations, is a main drawback for surface wave methods. This problem can cause a misleading interpretation of dispersion curve by the operator, which is completely hazardous for engineering projects. In this study using synthetic and real datasets we investigated this phenomenon, and showed that MALW has a far better performance facing such complex subsurface conditions.
Keywords
MASW, MALW, Rayleigh wave, Dispersion curve, shear wave velocity profile