بررسی دگرشکلی و جریان گوشته بالایی در زیر بخش غربی منطقه فرورانش مکران و جنوب‌شرق ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1565-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک/دانشجو/دانشگاه تهران/تهران/ایران
2موسسه ژئوفیزیک/ استادیار/دانشگاه تهران/تهران/ایران
3Institute of Geosciences, Goethe University Frankfurt, Frankfurt, Germany
4دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک
چکیده
زون فرورانش مکران در جنوب‌شرق ایران و جنوب پاکستان، یک بخش 1000 کیلومتری از مرز صفحات اوراسیا و عربستان است که در حال فرورانش به زیر اوراسیا است. بخش غربی مکران در جنوب‌شرق ایران واقع شده و یکی از بزرگترین پیش‌کمان‌های جهان را به خود اختصاص داده است. جهت‌های سریع ناهمسانگردی در بخش ساحلی مکران غربی تقریبا عمود بر جبهه دگرشکلی مکران است. این جهت‌ها تقریبا منطبق بر جهت‌های‌ بردار میدان سرعت (GPS) است. این نشان می‌دهد که به احتمال زیاد، بخش ساحلی مکران غربی دارای دگرشکلی همسان عمودی است. به این صورت که پوسته و گوشته نسبت به هم دگرشکلی هماهنگ دارند. در نتیجه به احتمال زیاد، در مکران غربی، هرچند در یک مقیاس کوچک، شاهد جفت‌شدگی بین صفحه فرورونده و استنوسفر زیر صفحه فرورونده هستیم.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of upper mantle deformation and flow beneath the western part of the Makran subduction zone and southeast of Iran
Authors
saeid rahimzadeh, Ali Moradi, Ayoub Kaviani, Yasamin Moshasha
Abstract
The Makran region of southeastern Iran and southern Pakistan is a 1000 Km section of the Eurasian-Arabian plate boundary, where the Arabian oceanic plate subducts beneath the Eurasian plate. For the coastal line of Oman stations, the spatial variation of the fast directions is approximately similar to the variation of GPS velocity directions. Likely, these indicate the identical deformation models of upper crust and upper mantle and the presence of vertically coherent deformation of crust-mantle in this region. Also, these results indicate that the dynamics of the western MSZ, though in a smaller-scale, is also mainly controlled by the flat-slab subduction with a coupling between the subducting slab and the underlying asthenosphere.
Keywords
Shear wave splitting, GPS velocity, coupling, Makran subduction zone