نظریه دانسیته یونی نشر پین الکترونی در فیزیک پلاسروم

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1566-NIGS
نویسندگان
فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
چکیده
رابطه حل صوت زمین به صورت فیزیک باینری تعریف می شود که شیمی نوین را به حل صوت به معرفی فیزیک پلاسما یا پلاسروم یک زاویه به حل صوت الکترونی زمان های باینری بر اساس شدت سنج نوترون یک زاویه حل موج رادیکال های زیر صوت زمین به صورت پین یونی در حل صوت نوترون یک زاویه به حل موج رادیکال های پین یونی را به صورت مینیمم الکترون دوستی در زاویه مقعر در شیمی به فیزیک پلاسروم به بازسازی در زمان تعریف نور زحل در سطح زمین به قوانین جاذبه یک سطح صوت الکتریکی رابطه های مول و صوت را به بیان فیزیک کوانتوم نشان می دهد و موج زمین را به حل الکترونی تعریف می کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Ionic Density Theory of Electron Pin Emission in Place- room me Physics
Authors
hormuz rashidimehr
Abstract
Report me earth is sounder the well is definition to is the got binary quantum physics development is me the license the go chemistry good is the park me to is solvent sounder the go emission me plasma physical the room or is the place – room the angle is the go we can is the lice go binary is degree to is me meting to is solvent the go sounder me is solution the go we thing is stationary emulation with it binary neutron emission the go angle tree waving is the solvent to is the go earth is sounder degree is model under to is emulation radical is the go too ionic is pin the vision the go ort is mater sounder is solvent neutron the go is angle the part me pin ionic the wave is solvent the go partition is radical the go me have the bier the is electrophilicity is the minimum is the functional id to is angle the concave me place- room is the physical the modeling is me sounder the go is timing me light the Saturn to is the stationary me go earth is the go gravity is the success me level is the part sounder the electrical to is stationary me functional the mol is sounder the well to is the expert is me quantum physical it me condition the wave is earth the go solvent is electron me condition the functional too orbit dance favorite.
Keywords
Plasma, pin, electrophilicity, right angle