مکانیابی رخدادهای لرزه‌ای غیرعامل بروش برانبارش پراش

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1570-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک زمین، کارشناسی ارشد مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3پژوهشگر گروه فیزیک زمین مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
تعیین محل و بررسی توزیع چشمه‌های لرزه‌ای غیر فعال مانند فعالیت‌های آتشفشانی، فعالیت‌های زمین‌گرمابی، شکست هیدرولیکی و فعالیت‌ در گسل‌ها ضمن ارایه اطلاعات مفید در مورد ساختارهای فعال زمین‌ساختی مسئله کلیدی نیز در مطالعه مخازن غیر متعارف و ایمن سازی معادن هستند. در مکانیابی چشمه های لرزه ای غیرفعال نیاز به گزینش رخداد، عدم اطلاع از زمان عملکرد و موقعیت چشمه، وجود شکل موج ها با قطبایی مخالف در داده ها و پایین بودن نسبت سیگنال به نوفه نگاشت ها مواردی هستند که کارآیی تکنیکهای تعیین موقعیت را به چالش می-کشند. امروزه پایش پیوسته خردلرزه‌ها در سطح زمین، بعنوان روشی جایگزین به روش های مرسوم، بر اساس ایده مهاجرت پایه‌گذاری شده و در آن نیازی به گزینش رخداد در ردلرزه‌ها نیست و می‌تواند رخدادهایی با نسبت سیگنال به نوفه بسیار پایین را هم مکانیابی کند. روش پیشنهادی در این مقاله که براساس ایده "برانبارش پراش" است مناسب برای آنالیز خردلرزه‌های ثبت شده در شبکه های بزرگ سطحی یا درون چاهی بوده و قادر است هر چهار چالش فوق را پشت سر گذارد. توانمندی راهکار پیشنهادی در مکانیابی رویدادهای خردلرزه روی مدل های زمین مصنوعی بررسی شد و نتایج حاکی از کارکرد بالای آن هست.
کلیدواژه ها
 
Title
Locating passive seismic events using diffraction stacking technique
Authors
mohamad mahdi dadjou, Hamidreza Siahkoohi, Mohamad Javad Khoshnavaz
Abstract
Determination of seismic events locations (such as volcanic and geothermal activities, hydraulic fractures and faults activities) and investigating their distribution provides useful information about the active tectonic structures. It is also a key problem in study of unconventional reservoir and improving the safety of miners. Locating passive seismic sources by conventional methods encounters with number of challenges such as arrival picking, lack of source origin time and location, polarity variation along the recorded waveform and low S/N ratio. Recently developed continuous monitoring of microseismic events at the earth surface, which is based on migration methods, does not require arrival picking on individual geophone. The method is capable of detecting events with much lower S/N on individual receiver. The method proposed in this paper is based on the idea of "diffraction stack" is best suited for large networks of surface and/or downhole receivers and it can overcome all of above mentioned challenges. We evaluated its performance by applying on synthetic and semi-real data. Results indicate the high performance of the method.
Keywords
Diffraction summation, Diffraction source localization, Diffraction imaging, Microseism