مغناطیس سنجی به منظور اکتشاف یک توده مگنتیت در یک محدوده پلاسری آهن

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1582-NIGS
نویسندگان
1کارشناس ارشد ، سازمان زمین شناسی کشور
2کارشناس، سازمان زمین شناسی
3کارشناس مرکز پژوهشی پارس آرین زمین
چکیده
در محدوده معدنی مورد مطالعه که به صورت تیپ پلاسری آهن است بازدید زمین شناسی وجود یک توده مگنتیتی در عمق را محتمل می دانست. به همین منظور عملیات مغناطیس سنجی در این محدوده انجام گردید که نتیجه آن نادرست بودن این احتمال را نشان داد. نقشه‌های کیفی نشان می‌دهند که آنومالی‌ها باید بصورت رگه‌ای، دایکی شکل و با ضخامت کم گسترش داشته باشد. همچنین مدل سازی‌های کمی با استفاده از معکوس سازی داده‌های مغناطیس سنجی انجام گردید. بی هنجاری های مغناطیسی در این محدوده مربوط به دایک های مافیک تشخیص داده شد که این دایک ها ارزش اقتصادی ندارند. بنابراین برای توجیه اقتصادی بهره برداری از پلاسر موجود، عملیات ژئوالکتریک به منظور تعیین عمق پلاسر پیشنهاد گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Magnetometry to explore a magnetite mass in a placer iron zone
Authors
mohamad abbasi, amin saki, azin ahifar, ali asna ashari
Abstract
Within the studied mineral area, which is a type of iron placer, geological visitation revealed the existence of a magnetite mass at depth. For this purpose, magnetometry operations were performed in this area, which showed that the probability was incorrect. Qualitative maps show that the anomalies should be vein and dyke shaped, and of low thickness. Quantitative modeling was also performed by inverting magnetometric data.Magnetic anomalies in this range of mafic dykes were found to be of no economic value. Therefore, to justify the economical exploitation of the existing placers, geoelectric operations were suggested to determine the depth of the alluvium.
Keywords
Magnetometry, Placer, Anomaly, magnetite, Magnetic susceptibility, exploration