بررسی پیش‌نشانگرهای ژئومغناطیس زلزله 25 اکتبر 2018 یونان با بزرگای Mw 6.8

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1609-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2استادیار گروه زلزله شناسی، پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهنذسی زلزله، تهران، ایران
3دانشجوی دکتری، گروه زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده
وجود بی‌هنجاری در داده‌های ژئومغناطیس از قدیمی ترین و شاخص ترین پیش نشانگرهای لرزه‌ای می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از روش منحنی‌های سرشتی به بررسی آنومالی‌های ژئومغناطیس قبل از رویداد لرزه‌ای 25 اکتبر 2018 یونان پرداخته‌ایم. داده‌های ژئومغناطیسی 7 ایستگاه در شعاع 950 کیلومتری رویداد لرزه‌ای در چهار مؤلفه بررسی شدند. نتایج حاصله بیانگر وجود دو بی‌هنجاری پیش از این رویداد است که در مولفه‌های مختلف میدان مغناطیسی زمین نشان داده شده است. همچنین برای اطمینان از ارتباط بین بی‌هنجاری‌های مشاهده شده و رخداد لرزه‌ای علاوه بر 7 ایستگاه مورد بحث، داده‌های یک ایستگاه در فاصله 9354 کیلومتری از رویداد لرزه‌ای نیز بررسی شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of Geomagnetic Predictors for Greece: 6.8Mw Earthquake (25 October 2018)
Authors
Amir Feraghi Vaighan, Shahrokh Pourbeyranvand, Ramin Movaghari
Abstract
The presence of anomalies in geomagnetic data is one of the oldest and most prominent earthquake precursors . In this study, we examine the geomagnetic anomalies prior to the October 25, 2018, seismic event in Greece. The geomagnetic data of 7 stations within 950 km radius of seismic event in four components were investigated. The results show that there are two anomalies prior to the event, which are shown in different component of the geomagnetic records. To make sure that he observed anomalies and seismic event were correlated, in addition to the 7 stations mentioned above, the station data were also analyzed at a station 9354 km away from the seismic event.
Keywords
Investigation of Geomagnetic Predictors for Greece: 6.8Mw Earthquake (25 October 2018)