ارزیابی کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی با استفاده از روش های وارون سازی لرزه ای

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1611-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه سمنان
2متخصص علوم زمین شرکت فلات قاره
چکیده
هدف از این تحقیق ارزیابی کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی واقع در شمال غرب خلیج‌فارس است که برای این کار از داده‌های زمین‌شناسی، ژئوفیزیک و پتروفیزیک استفاده شده است. برگردان لرزه‌ای یکی از روش‌های استخراج خواص پتروفیزیکی از داده‌های لرزه‌ای برداشت‌شده از سطح است. در مطالعه حاضر اطلاعات ورودی شامل داده‌های سه‌بعدی به همراه اطلاعات چاه‌ها و افق‌های تفسیر شده در یکی از میادین نفتی به کار گرفته شد و روش‌های برگردان لرزه‌ای، خارهای پراکنده، باند محدود و بر پایه مدل بر آن اعمال شد و درنهایت مکعب امپدانس صوتی حاصل گردید که مقاطع تولیدشده از این روش‌ها باهم مقایسه شدند. از این میان، روش بر پایه مدل نتایج قابل قبولی را ارائه نمود
کلیدواژه ها
 
Title
evaluate the quality of reservoir of Sarvak Formation in the one of the oilfields using seismic inversion methods
Authors
nabi allah amiri motlagh, Ali chehrazi
Abstract
The purpose of this study is to evaluate the quality of reservoir of Sarvak Formation in the one of the oilfields located in the northwest of the Persian Gulf for which geological, geophysical and petro-physical data have been used. Inversion is one of the methods for extracting petro-physical properties from inversion-related data taken from the surface. In the present study, input data including three dimensional data together with well information and interpreted horizons in the one of the oilfields were used and also the Inversion methods, Sparse Spike and band limit were applied based on the model. Finally, the cubic acoustic impedance was obtained and the produced sections in these methods were compared with each other. In the meantime, the model-based approach provides an acceptable result.
Keywords
Inversion, reservoir quality, Sarvak, field, band limit, model-based