لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت منطقه زنجان، شمال‌غرب ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1705-NIGS
نویسندگان
1زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2موسسه ژئوفیزیک/دانشجو/دانشگاه تهران/تهران/ایران
3استاد گروه زلزله‌شناسی، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
منطقه زنجان با وجود اینکه در پهنه لرزه‌خیز البرز - آذربایجان واقع شده است، زمین‌لرزه بزرگ و ویرانگری در دوره تاریخی و نیز دوره

دستگاهی تجربه نکرده است و به عنوان یک کاف‌لرزه‌ای عمل می‌کند. برخلاف مناطق مجاور، فراوانی خرد زمین‌لرزه‌ها در منطقه زنجان،

بسیار کم، و توزیع مکانی پراکنده دارند. زنجان در مجاورت گسل‌های فعال سلطانیه و زنجان با روند شمال‌غربی - جنوب‌شرقی و

گسل‌های فعال با روند شمالی - جنوبی واقع است. سازوکار و هندسه گسل-های نزدیک زنجان، دلالت بر همبستگی تکتونیکی بین این

گسل‌ها دارد. این رابطه تکتونیکی، موضوعی مهم در مطالعات خطر زمین‌لرزه برای منطقه زنجان با جمعیت حدود 1500000 نفر است.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismicity and seismotectonics of Zanjan region, Northwestern Iran
Authors
milad kaboli, saeid rahimzadeh, Noorbakhsh Mirzaei
Abstract
Zanjan region is located the junction between the southern termination of the North Tabriz Fault and the western

end of the Alborz mountain range. This region though is located in seismic region of Alborz-Azerbaijan, has not

experienced a major earthquake and behave as a seismic gap. Zanjan is located in the proximity of large active

faults such as Soltanieh fault and Zanjan fault with NW-SE trend and other active faults with N-S trend. The

mechanism and geometry of the faults near Zanjan, implies possibility of faults interaction. This is an important issue

in the seismic hazard studies in Zanjan region with a population of about 1,500,000.
Keywords
seismic gap, Interaction faults, Active faults, Surface faulting, Zanjan, Northwestern Iran