کاربرد وارون سازی پیش از برانبارش و پارامترهای لامه در سرشت نمایی مخزن کربناته

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1707-NIGS
نویسندگان
مربی پژوهش/جهاد دانشگاهی-پژوهشکده علوم پایه کاربردی-گروه پژوهشی توسعه میادین نفت و گاز
چکیده
هدف اصلی این مقاله کاربرد روش وارون سازی لرزه‌ای پیش از انبارش و پارامترهای لامه در تفکیک و شناسایی خواص سنگ و سیالات مخزنی و به عبارت دیگر، سرشت نمایی مخزن می‌باشد. به منظور بررسی کارآمدی روش، با توجه به پیچیدگی بیشتر مخازن کربناته نسبت به مخازن ماسه سنگی، یکی از مخازن کربناته خلیج فارس برای این مطالعه انتخاب شده است. به منظور دستیابی به این خواص مخزنی، پارامترهای حاصل از نتیجه وارون سازی لرزه‌ای پیش از برانبارش در روابط مربوط به نشانگرهای LMR (Lambda-Rho and Mu-Rho) ، که همان مقادیرλρ و µρ می-باشند و به ترتیب به ماتریکس سنگ و محتوای سیال حساس هستند، استخراج شدند. تهیه مقاطع µρ و λρ و تحلیل تغییرات آنها بیانگر این مطلب بود که بهره گیری از تکنیک LMR جهت سرشت نمایی مخزن کربناته قابل بکارگیری است و خصوصا در محدوده این مخزن، برش حاصله از مکعب λρ با دقت بالایی قادر به تفکیک فازهای گاز و نفت در مخزن شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Using Pre-stack inversion and Lame Parameters in Carbonate Reservoir Characterization
Authors
sepideh yasami khiabani
Abstract
The main goal of this study is to identify reservoir rock and existing fluid properties of a reservoir using pre-stack inversion in a carbonate reservoir of Iran. simultaneous inversion is applied on pre-stack seismic data and Lame parameters were extracted for characterization of the reservoir. Lame parameters were extracted throughout the carbonate reservoir and were used in LMR as in λρ and µρ. where λρ is sensitive to the fluid within the rock fabric whereas µρ is sensitive to the rock matrix only. The combination of these attributes allows more accurate separation of the rock and fluid effects in the reservoir. Therefore, in this study, simultaneous inversion and LMR attributes were analyzed to delineate oil and gas distribution in the reservoir.
Keywords
pre-stack inversion, Carbonate reservoir, rock matrix, fluid, LMR