وارون‌سازی دو‌مرحله‌ای داده‌های ژئوفیزیک هوابرد میدان‌ پتانسیل

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1721-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، ایران
2استادیار دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، ایران
3استاد دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
چکیده
روش‌های ژئوفیزیکی گرانی‌سنجی و مغناطیس‌سنجی، که جزء روش‌های اندازه‌گیری میدان پتانسیل محسوب می‌شوند، در زمینه‌هایی نظیر پتانسیل‌یابی و اکتشاف مواد معدنی، مطالعات زمین‌شناسی و... کاربرد دارند. برداشت داده‌های میدان پتانسیل به‌صورت هوابرد، نسبت به برداشت زمینی مزایای زیادی دارد. علیرغم وجود این مزایا، به‌ دلیل ترقیق سیگنال‌های دریافتی، کاستی‌هایی در نمایش داده‌ها ایجاد می‌شود که شناسایی و تفکیک منابع مولد ناهنجاری را با مشکل مواجه می‌کند. با کاربرد وارون‌سازی دو‌مرحله‌ای که ترکیبی از روش‌های ادامه‌ فروسوی پایدار در حوزه فرکانسی و مدل‌سازی خصوصیت فیزیکی است، می‌توان این نقایص را برطرف کرد. نتایج تولید‌شده از کاربرد این روش بر روی داده‌های مصنوعی و داده‌های مغناطیس واقعی مربوط به منطقه اسفوردی واقع در استان یزد نشان داد که روش پیشنهادی قادر است به نحو مطلوبی منابع مسبب ناهنجاری را حتی در اندازه‌های کوچک شناسایی کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Two-step inversion of airborne potential field geophysical data
Authors
Majid Azadi, Maysam Abedi, gholam-hossain norouzi
Abstract
Gravimetry and magnetometry methods, which are among the methods of measuring potential field, are used in variety of fields such as mineral prospectivity, geological studies and so on. Airborne potential field data surveying has many advantages over ground surveying. Despite these advantages, due to the attenuation of the received signals, there are defects in the visual presentation that make it difficult to distinguish the causative sources responsible for anomaly. These defects can be suppressed by applying a two-step inversion, which is a combination of stable downward continuation in frequency domain and physical property modeling. The results of employing this method on synthetic data, and real magnetic data pertaining to the Esfordi region in Yazd province showed that the proposed method is able to properly identify the sources of anomalies even in small sizes.
Keywords
Potential field, Mineral prospectivity, Airborne data, Two-step inversion, Stable downward continuation, Physical property modeling