نویسنده = میثم عابدی
تعداد مقالات: 5

1 مدل سازی ژئوفیزیکی قطبش القایی و مقاومت ویژه اسکارنهای مس و آهن، مطالعه موردی کانسار اسکارن قلندر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.62 MB)

2 تخمین ذخیره زمین آماری کانسار مس جانجا
خاطره دانایی*؛ علی مرادزاده؛ غلامحسینی نوروزی؛ ریچارد اسمیت؛ میثم عابدی؛ فرشاد ژولیده سر؛ شهرام ادیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (569.19 K)

3 مدل‌سازی وارون سه‌بعدی داده‌های مغناطیس نهشته جانجا
خاطره دانایی*؛ علی مرادزاده؛ غلامحسینی نوروزی؛ ریچارد اسمیت؛ میثم عابدی؛ شهرام ادیب؛ فرشاد ژولیده سر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (461.8 K)

4 تفسیر داده‌های مغناطیس زون‌های آلتراسیون نهشته‌ی مس جانجا
خاطره دانایی*؛ علی مرادزاده؛ غلامحسینی نوروزی؛ ریچارد اسمیت؛ میثم عابدی؛ فرشاد ژولیده سر؛ شهرام ادیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (827.11 K)

5 وارون‌سازی دو‌مرحله‌ای داده‌های ژئوفیزیک هوابرد میدان‌ پتانسیل
مجید آزادی*؛ میثم عابدی؛ غلامحسین نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.96 K)