مدل‌سازی وارون سه‌بعدی داده‌های مغناطیس نهشته جانجا

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1794-NIGS
نویسندگان
1مهندسی اکتشاف معدن- معدن- دانشکاه تهران- تهران- ایران
2استاد دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
3دانشکده علوم زمین، دانشگاه لورنشین، سادبری، کانادا
4دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
5مدیر اکتشاف معدن، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، تهران، ایران
6دکترای مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
هدف از این تحقیق، مدل‌سازی وارون سه‌بعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی در محدوده‌ی نهشته مس جانجا در استان سیستان و بلوچستان است تا بر مبنای مدل خودپذیری مغناطیسی زون‌های آلتراسیون مرتبط با کانه‌زایی مشخص شود. براساس الگوریتم غیرخطی لی-اولدنبرگ می‌توان مدل‌سازی ساختارهای زمین‌شناسی با توزیع هندسی پیچیده را با دقت بالا انجام داد. با تخصیص خودپذیری مغناطیسی به هریک از سلول‌ها، شکل سه‌بعدی تودة زیرزمینی مولد بی‌هنجاری مغناطیسی قابل بازسازی است. مناطق بی‌هنجاری تقریب خوبی از محل‌های احتمالی آلتراسیون پتاسیک و پروپیلیتی می‌باشند که برمبنای آن می‌توان راحت‌تر جانمایی حفاری‌های اکتشافی را انجام داد. نتیجه تحقیق در منطقه مورد بررسی تشخیص منبع نسبتاً بزرگی با عمق ‌50 متر تا 170 متر است.
کلیدواژه ها
 
Title
3D magnetic inversion of Janja deposit
Authors
Khatereh Danaei, Ali Moradzadeh, gholamhossain norouzi, Richard Smith, Maysam Abedi, Shahram Adib, Farshad joulidehsar
Abstract
The aim of this study is 3D inversion of magnetic anomalies at the area of Janja copper deposit in Sistan and Baluchestan province, whereby alteration zones associated with the mineralization based on the magnetic susceptibility model are determined. According to Li- Oldenburg nonlinear algorithm, modeling of geological structures with complex geometric distribution can be done with high accuracy. By assigning magnetic susceptibility to each cell, the three-dimensional shape of the underground body that produces the magnetic anomaly can be reconstructed. The anomalous areas are a good approximation of the potential sites of potassic and propylitic alterations, on which exploratory drilling can be more easily located. The research result in the investigated area indicates a relatively large source with a depth of 50 m to 170 m.
Keywords
3D inversion, Susceptibility Magnetic data, magnetic anomaly, Janja region