نویسنده = شهرام ادیب
تعداد مقالات: 3

1 تخمین ذخیره زمین آماری کانسار مس جانجا
خاطره دانایی*؛ علی مرادزاده؛ غلامحسینی نوروزی؛ ریچارد اسمیت؛ میثم عابدی؛ فرشاد ژولیده سر؛ شهرام ادیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (569.19 K)

2 مدل‌سازی وارون سه‌بعدی داده‌های مغناطیس نهشته جانجا
خاطره دانایی*؛ علی مرادزاده؛ غلامحسینی نوروزی؛ ریچارد اسمیت؛ میثم عابدی؛ شهرام ادیب؛ فرشاد ژولیده سر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (461.8 K)

3 تفسیر داده‌های مغناطیس زون‌های آلتراسیون نهشته‌ی مس جانجا
خاطره دانایی*؛ علی مرادزاده؛ غلامحسینی نوروزی؛ ریچارد اسمیت؛ میثم عابدی؛ فرشاد ژولیده سر؛ شهرام ادیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (827.11 K)