تخمین ذخیره زمین آماری کانسار مس جانجا

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1795-NIGS
نویسندگان
1مهندسی اکتشاف معدن- معدن- دانشکاه تهران- تهران- ایران
2استاد دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
3دانشکده علوم زمین، دانشگاه لورنشین، سادبری، کانادا
4دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
5دکترای مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
6مدیر اکتشاف معدن، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، تهران، ایران
چکیده
مدل‌سازی و تخمین ذخیره جزء مهمترین مراحل طراحی هر معدن است. بنابراین یکی از مهمترین مسائلی که مهندسین معدن با آن روبرو هستند، تعیین حدود ماده معدنی (کانسار) و تخمین کمیت و کیفیت ذخیره است. در این مقاله نتایج مدل‌سازی و تخمین ذخیره به روش زمین‌آماری برای معدن مس جانجا ارائه می‌گردد. برای انجام مراحل فوق از نرم‌افزار دیتاماین استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از اطلاعات موجود نظیر داده‌های اکتشافی، مقاطع زمین‌شناسی و غیره، شکل کانسار به صورت یک پوسته توخالی تهیه و سپس این پوسته با درنظرگرفتن شیب و امتداد اولیه، توسط بلوک‌های کوچکتر پرگردید. در مرحله بعد تحلیل‌های آماری و زمین-آماری بر روی داده‌های اکتشافی صورت گرفته و عملیات تخمین عیار برای مدل بلوکی، با روش کریجینگ انجام شد. پس از بررسی صحت تخمین‌ها از طریق اعتبارسنجی متقابل، میزان ذخیره کانسار محاسبه گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Geostatistical reservoir modeling of Janja copper deposit
Authors
Khatereh Danaei, Ali Moradzadeh, gholamhossain norouzi, Richard Smith, Maysam Abedi, Farshad joulidehsar, Shahram Adib
Abstract
Modeling and ore reserve estimation are very important in excavation designing of any mine. Thus, description and evaluation (quantitavely and qualitatively) of ore body for Mining Engineer is a vital task. In this research, the results of modeling and reserve estimation of Janja copper mine are presented through implementing a geostatisitcal modeling. For this purpose, DATAMINE software is utilized. In the first step, using information such as exploratory data, geological sections, and so on, the border of sought target is created and then is discretized into smaller blocks considering dip and direction of the layer. In the next step, statistical and geostatistical analysis on the drilling data is performed to estimate the grade of blocky model using kriging. After cross validation of the results, the amount of the resource is determined.
Keywords
Modeling, Block model, Datamine Software, Jnaja copper mine