تفسیر داده‌های مغناطیس زون‌های آلتراسیون نهشته‌ی مس جانجا

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1793-NIGS
نویسندگان
1مهندسی اکتشاف معدن- معدن- دانشکاه تهران- تهران- ایران
2استاد دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
3دانشکده علوم زمین، دانشگاه لورنشین، سادبری، کانادا
4دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
5دکترای مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
6مدیر اکتشاف معدن، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، تهران، ایران
چکیده
برداشت ژئوفیزیکی مگنتومتری کمک شایانی جهت تعیین آنومالی‌های ناشی از توده‌های مغناطیسی می‌کند. از آنجایی که کانسارهای مس پورفیری همراه با زون‌های متنوع دگرسانی از جمله پتاسیک و پروپیلیتیک که دارای آنومالی مغناطیسی هستند، از این رو مکان‌یابی چنین نواحی که به صورت غیر مستقیم مرتبط با نواحی مستعد کانه‌زایی مس پورفیری است مهم می‌باشد. به دلیل دارا بودن جزئی مگنتیت نسبت به سایر زون‌ها و همچنین قابل تشخیص بودن سنگ میزبان این نهشته‌ها، اکتشافات ژئومغناطیسی همواره کمک کنده بوده است. داده‌های برداشت شده بعد از اعمال تصحیحات لازم و پردازش داده‌ها نتایج با ارزشی را بدست آوردند که شامل عمق، شکل توده و جنس چشمه‌های مغناطیسی بود. برای این کار از ابزارهای متفاوتی شامل فیلترهای متنوع میدان پتانسیل ژئوفیزیکی استفاده شده است. مرز توده‌ها با فیلترهای مبتنی بر مشتقات جهتی مشخص و عمق توده مولد بی‌هنجاری نیز با استفاده از روش اویلر تخمین زده شد. در مجموع داده‌های ژئوفیزیکی اطلاعات با ارزشی را در اختیار قرار داده است که بر مبنای آن شبکه حفاری طرح‌ریزی شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Magnetic data interpretation of alteration zones in Janja copper deposit
Authors
Khatereh Danaei, Ali Moradzadeh, gholamhossain norouzi, Richard Smith, Maysam Abedi, Farshad joulidehsar, Shahram Adib
Abstract
Geophysical magnetometry surveying helps to determine anomalies arising from magnetic masses. Since porphyry copper ores are associated with various alteration zones including potassic and propylitic which are indirectly related to favorable mineralized porphyry zones, thus localizing them are important. Due to the presence of partial magnetite compared to other zones as well as recognizing the host rock of these deposits, magnetometry method have always helpful. The data after making the necessary corrections and processing led to valuable results that include the depth, shape of the mass and the material of the magnetic body. To do this, different tools have been used, including various geophysical potential field filters. The boundaries of the body were determined with filters based on directional derivatives, and the depth of the mass anomaly was estimated using the Euler method. In general, geophysical data provides valuable information on which the drilling net is designed.
Keywords
magnetic data, Janja copper deposit, geophysics filters