تفکیک بخشهای شیلی در مخازن آواری با تحلیل داده های لرزه‌ای و ضرایب لامه

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1728-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه خوارزمی ، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی
2دانشگاه خوارزمی،دانشکده علوم زمین ،گروه زمین شناسی کاربردی
3اداره ژئوفیزیک شرکت نفت فلات قاره
چکیده
از چالش های پیش روی مهندسین حفاری، پیشبینی مسیر حفاری جهت یافتن مسیر مناسب با حداکثر تولید
هیدروکربن و حداقل موانع است. سنگهای شیلی بدلیل نفوذپذیری کم، توانایی حفط میزان بالای آب را در خود دارند.
به همین دلیل بخشهای شیل در مخازن آواری-نفتی عوامل مزاحمی هستند که نفوذ و حفاری درون این بخشها
موجب افزایش تولید آب و کاهش بهره برداری هیدروکربوری از چاه میگردد. این مطالعه برروی یکی از میادین نفتی
جنوب ایران انجام شده است و سعی بر این است با شناسایی و تفکیک بخش های شیلی ، در طی مسیر حفاری پشت
سر گذاشته شوند. با استفاده از وارون سازی داده های لرزه ای و تکنیک LMR بر روی داده های پیش از برانبارش ،
میتوان مدل فیزیکی مناسب سنگ ، خصوصیات الاستیک سنگ ها و تغییرات جانبی لیتولوژی مانند تکه های شیل را
از ماسه سنگ ها بررسی و تفکیک کنیم.
کلیدواژه ها
 
Title
Shale patches discrimination in clastic reservoirs using seismic LMR analysis
Authors
Ali Misaghi, vahid kamelinia, Seyed Mohsen Seyed Ali
Abstract
Prediction of drilling trajectory (Geo-steering) is a challenge facing the drilling engineers to find the best suitable route, with maximum production and minimum obstacles. Shale are rocks that preserve high water content due to low permeability. That’s why shale patches are as intruder in clastic- oil reservoir where perforation of these thin layer shale patches can increase the water production and reduce the well productivity. This is the case in one of the oil fields in south Iran, which in this study we are trying to map the shale patches and bypass them during drilling or perforation. Using LMR technique and seismic attributes on pre-stack Seismic data and inverting the data we will be able to find proper rock physics model, elastic properties of rocks and evaluate lateral variations of lithology, i.e. Shale patches.
Keywords
Inversion, Prestack inversion, Lame parameters, LMR methods, Aboozar field, AVO