بررسی امکان سنجی لرزه نگاری چهاربعدی در یکی از مخازن کربناتی جنوب غرب ایران

عنوان دوره: پنجمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 1807-NIGS
نویسندگان
1مهندسی معدن ، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
2عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی سهند
3مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
4مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی تبریز
چکیده
امروزه استفاده از روش لرزه نگاری چهاربعدی یک روش کارآمد جهت پی بردن به تغییرات اشباع و فشار سیالات در مطالعات نفت و گاز است. در این مطالعه که در یکی از مخازن کربناتی در ناحیه‌ای به ضخامت تقریبی80 متر در جنوب غرب ایران انجام شده است، امکان لرزه‌نگاری چهاربعدی با استفاده از ساخت مدل فیزیک سنگ و معادله گاسمن مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اختلاف سرعت‌های طولی و برشی بعد از جابه‌جایی سیالات و سرعت‌های چاه مورد مطالعه که به ترتیب 41/75 و 12/7 متر بر ثانیه می‌باشد که تغییرات قابل توجهی نیست، انجام دادن عملیات لرزه‌نگاری چهاربعدی در این ناحیه نمی‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of the feasibility of 4D seismic survey in one of the carbonate reservoirs in southwestern of Iran
Authors
Esmael Makarian, Navid Shad‏ ‏Manaman, Maryam Mirhashemi, pedram namazifard
Abstract
Today, the use of the 4D seismic method is an efficient method to evaluate changes in fluid saturation and pressure in oil and gas studies. In this study, which was carried out in a carbonate zone with a thickness of approximately 80 meters in southwestern Iran, the possibility of a 4D seismic survey has been investigated using the construction of the rock physics model and Gassmann equation. Due to the difference between P-wave and shear wave velocities after fluid substitution and velocities of the studied well, which are 75.41 and 7.12 m/s, respectively, which are not significant changes, performing 4D seismic operations in the zone cannot be considered.
Keywords
4D seismic, Rock Physic, Seismic velocities, Reservoir geophysics, Gassmann equation, Carbonate reservoir