بررسی تغییرات عمق برف در مناطق کوهستانی البرز و زاگرس

، صفحه 46-49 (4)
عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1912-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک فضا- موسسه ژئوفیزیک- دانشگاه تهران،تهران، ایران
2گروه آموزشی فیزیک فضا،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،تهران،ایران
3گروه آموزشی فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
برف نقش قابل توجهی در چرخۀ آبشناسی دارد و از این‌رو تعیین دقیق پارامترهای مرتبط با برف امری ضروری به‌نظر می-رسد. اندازه‌گیری این پارامترها عموماً با استفاده از مشاهدات میدانی در ایستگاه‌های هواشناسی انجام می‌شود. از آنجا که ایستگاه‌های برف‌سنجی از توزیع مکانی مناسبی برخوردار نیستند و تعداد آنها به‌ویژه در مناطق کوهستانی بسیار محدود است، از این‌رو از کارایی لازم برای پایش متناوب مشخصات فیزیکی برف برخوردار نمی باشند. بنابراین در چنین مناطقی، از داده‌های سنجش از دور استفاده می‌شود. روشی که در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد استفاده از داده‌های بازتحلیل است. هدف از پژوهش حاضر بررسی توزیع زمانی میزان عمق برف در منطقه کوهستانی البرز و زاگرس در یک دوره 40 ساله از سال1981 تا 2020 با استفاده از داده‌های بازتحلیل MERRA-2 است. در نتایج به‌دست آمده رشته کوه البرز میانگین عمق برف بیشتری نسبت به زاگرس دارد و پوشش برف در این رشته کوه ماندگارتر است ولی انحراف معیار بزرگتری نسبت به زاگرس دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of the snow depth changes in Alborz and Zagros mountainous areas
Authors
Faezeh sadat majidi karahroudi, samaneh sabetghadam, Maryam gharaylou
Abstract
Due to the important role of snow cover in the hydrological cycle, measuring snow parameters seems necessary. These parameters are generally measured using field observations at meteorological stations. However, since snow gauge stations do not have a suitable spatial distribution and the number of these stations is very limited, traditional ground measurement methods do not have the efficiency for intermittent monitoring of snow physical characteristics. Hence, the method examined in this study is the use of re-analysis data. This study investigates the temporal distribution of snow depth in the mountainous region of Alborz and Zagros for 40 years, from 1981 to 2020, using MERRA-2 analysis data. Alborz mountain range has more snow depth than Zagros and snow cover in this field. The mountain is more durable but has a larger standard deviation than the Zagros.
Keywords: temporal distribution, snow depth, mountainous region, Alborz, Zagros, MERRA-2.
Keywords
temporal distribution, snow depth, mountainous region, Alborz, Zagros, MERRA-2