مدل سازی تخلخل با استفاده ازنشانگرهای پیش از برانبارش

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1861-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک زمین,دانشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2گروه فیزیک زمین،دانشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
تخلخل یکی از مهمترین خصوصیات پتروفیزیکی است که در شناخت هر چه بهتر یک مخزن هیدروکربنی نقش موثری ایفا می کند. یکی از روش های متداول جهت بررسی مخزن از نظر سنگ شناسی و تخلخل، روش وارون سازی لرزه ای و استفاده از نشانگرهای لرزه ای می باشد. در این مقاله، از نتایج بدست آمده از وارون سازی داده های لرزه ای پیش از برانبارش در محدوده ی تحت پوشش لرزه نگاری دو بعدی در سازند فهلیان-گرو در میدان آرش به همراه نگارهای چگالی، صوتی و تخلخل استفاده شد. با استفاده از رابطه ی موجود بین امپدانس صوتی حاصل از وارون سازی لرزه ای و تخلخل موجود در چاه، توزیع تخلخل به روش های چند نشانگری و شبکه عصبی مصنوعی تخمین زده شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Resevoir porosity prediction using prestack seismic attribute
Authors
Maryam Taheri, Majid bagheri
Abstract
Porosity is one of the most important petrophysical properties that plays an effective role in better understanding the hydrocarbon reservoir. One of the common methods for examining the reservoir in terms of lithology and porosity is the seismic inversion method and the use of seismic attributes. In this article, the results obtained from the prestack seismic data inversion of the area covered by 2-D seismic in Fahlian Garou Formation in Arash field along with density, sound and porosity wells were used. Using the relationship between acoustic impedance due to seismic inversion and porosity in the well, the production of porosity has been estimated by multi-attribute methods and artificial neural network
Keywords
Porosity, prestack seismic data, Acoustic impedance, Inversion seismic, Multi-attribute analysis, Artificial Neural Network