استفاده از ظرفیت علم کوانتوم در مطالعات ژئوفیزیکی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1885-NIGS
نویسندگان
1دانشجویی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2استادیار گروه فیزیک زمین
چکیده
دنیای کوانتومی اغلب به صورت یک تصویر عجیب و غریب و مبهم ارائه شده که از دنیای امروزه ما بسیار دور است ذرات زیر اتمی می‌تواند در بسیاری از مکان‌ها به طور همزمان وجود داشته باشند یا در فاصله بسیار زیاد به وسیله درهم‌تنیدگی به هم متصل شوند.اما محققان امروزه از این فاز کوانتومی برای ایجاد مجموعه ای از ابزارهای علمی استفاده می کنند که می تواند در صنعت و سایر موارد قابل استفاده باشد. هدف اصلی توجه به قابلیت های کوانتومی به منظور بهبود کیفیت داده ها و همچنین یک انقلاب کوچک در حسگرهای کوانتومی است که می تواند تحول شگرفی ایجاد کند. با استفاده از حالت های کوانتومی مانند اسپین الکترون که دارای ظرفیت های خاصی هستند، می توان برای شناسایی تغییرات کوچک در امپدانس صوتی، گرانش و مغناطیس زمین استفاده کرد. از محاسبات کوانتومی برای مدل‌سازی عددی انتشار امواج لرزه‌ای برای مدل‌سازی زلزله و تعیین مشخصات مخزن می توان استفاده کرد. محققان و پژوهشگران اکتشاف لرزه ای ابزار بسیار قدرتمندی را با استفاده از رایانه های کوانتومی به دست می آورند. همچنین تاثیر فرایندهای کوانتومی بر فیزیک و اختلالات ژئوفیزیکی پدیده‌هایی مانند زلزله با فرآیندهایی که قبل و بعد از آن اتفاق می‌افتد، مانند فوران آتشفشان ها، می تواند مورد بحث قرار بگیرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Utilization of Quantum Science Capacity in Geophysical Studies
Authors
Mohammadhassan Soleimani, Majid Bagheri
Abstract
The quantum world is often presented as a strange and ambiguous image that is far removed from our world today. Subatomic particles can be present in many places simultaneously or at great distances due to entanglement. But today researchers are using this quantum phase to create a set of scientific tools that can be used in industry and elsewhere, and our main goal is to focus on quantum capabilities to improve data quality as well as a small revolution. Quantum sensors can make a dramatic difference, and quantum modes such as electron spins, which have special capacities, can detect small changes in gravity and magnetism. The Impact of Quantum Processes on physics and geophysical field disorders examples of phenomena such as earthquakes with processes that occur before and after them, such as volcanic eruptions, are discussed.
Keywords
Geophysical Studies, Quantum science, Seismology, Gravity, magnetic field