انتخاب مقدار بهینه‌ برای دو پارامترکرنل و جریمه در مسئله‌ی پیش رو با استفاده ازالگوریتم گرگ خاکستری

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1887-NIGS
نویسندگان
موسسه زئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در محیط های متخلخل، بخشی از فشار روباره توسط سیال پرکننده ی فضاهای خالی تحمل می شود و متناسب با آن سیال فشاری را به دیواره ی فضاهای خالی وارد می کند که به آن فشار منفذی اطلاق میشود. فشار منفذی از جمله پارامترهای مهم ژئومکانیکی می باشد از این رو شناخت کامل این پارامتر در مخزن میتواند کمک قابل توجهی در مطالعات ژئومکانیکی میدان ، پایداری دیواره ی چاه، طراحی عملیات لایه شکافی و ... بکند. روش های یادگیری ماشین مبتنی بر بردارهای پشتیبان قابلیت های مناسبی در زمینه ی تخمین مدل فضایی پارامترهای مجهول در میدان های نفتی نشان داده اند. با این حال، انتخاب تابع کرنل مناسب مسئله ای چالش برانگیز در زمینه ی اجرای ماشین های بردار پشتیبان است که به طرز معنی داری عملکرد این الگوریتم ها را تحت تأثیر قرارمی دهد. در این پژوهش به منظور انتخاب مقدار بهینه‌ای برای این دو پارامتر در مسئله‌ی پیش رو، از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری استفاده می‌شود. در نهایت با بهینه سازی مقدار پارامترهای جریمه و پارامتر کرنل برای مسئله‌ی طرح شده، مقدار 13.9 برای پارامتر جریمه C و مقدار 2.63 به عنوان بهترین مقدار پارامترکرنل انتخاب گردید. با استفاده از این 2 مقدار، الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان مجددا با این مقادیر با استفاده از داده‌های آموزشی، آموزش دید و در نهایت مدل آموزش داده شده بر روی داده های تست اجرا و مقدار فشار منفذی پیش بینی گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Selecting the optimal value for the two kernel parameters and the penalty in the problem ahead using the gray wolf algorithm
Authors
mahdieh hosseini
Abstract
In porous media, part of the overburden pressure is borne by the fluid filling the voids and in proportion to that, the fluid enters the wall of the voids, which is called the pore pressure. The pore pressure is one of the important geomechanical parameters. Therefore, full knowledge of this parameter in the reservoir can significantly help in geomechanical studies of the field, well wall stability, design of slit layer operations, etc. Machine learning methods based on support vectors have good capabilities in estimating the spatial model Unknown parameters in oil fields have been shown. However, selecting the appropriate kernel function is a challenging issue in the implementation of support vector machines that significantly affect the performance of these algorithms. In order to select the optimal value for these two parameters in the present problem, the gray wolf optimization algorithm is used. Finally, by optimizing the value of the fine parameters and the kernel parameter for the proposed problem, the value of 13.9 for the penalty parameter (C) and the value of 2.63 as the best The value of the kernel parameter selected g Using these two values, the backup vector machine regression algorithm was trained again with these values using training data, and finally the trained model was performed on the test data and the amount of pore pressure was predicted.
Keywords
Pore Pressure, Gray Wolf Algorithm, Optimization, metaheuristic, kernel parameters- penalty parameters