ارزیابی الگو و چگالی شکستگیها در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از الگوریتم فازی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1979-NIGS
نویسندگان
1گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2دانشیار، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تبریز
چکیده
نمودارهای پتروفیزیکی یکی از ابزارهای مهم جهت ارزیابی مخازن هیدروکربنی هستند. در بسیاری از موارد مجموعه کاملی از نمودارها ممکن است در دسترس نباشد. شرایط چاه، نقص ابزار نمودارگیری، از دست دادن داده ها بنا به علت نگهداری نامناسب و نمودارگیری ناقص برخی از این دلایل هستند. در این پژوهش، از یک سیستم فازی برای تخمین اندازه بازشدگی و چگالی شکستگیها از داده‌های چاه نگاری، معرفی و استفاده شده‌است. در این روش، با ادغام داده های ورودی و یک داده خروجی به دست آمده در مرحله قبل تر (با استفاده از8 .GEOLOG)، یک سیستم فازی با استفاده از نرم فزار MATLAB ایجاد شده، و با محاسبه مجدد داده خروجی (بازشدگی، چگالی) این بار با استفاده از روشی متفاوت، نتایج با یکدیگر مقایسه میشوند. مجموعه داده های این مطالعه مربوط به سازند سروک با سن آلبین-سنومانین در دو چاه از یکی از میادین نفتی جنوب غرب می باشند.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of fracture pattern and density in one of the southwestern Iran oil fields, using fuzzy algorithm
Authors
Mohammad Hasanpour Sedghi, Loghman Sadeghi, Ali Kadkhodaie
Abstract
Petrophysical data are one of the important tools for evaluating hydrocarbon reservoirs. In many cases a complete set of logs may not be available. Well conditions, defective logging tools, data loss due to unsuitable maintenance and incomplete logging are some of these reasons. In this research, a fuzzy system has been introduced and used to estimate the size of openings and fracture densities from wellbore data. In this method, by merging the input data and an output data obtained in the previous step, (using 8 .GEOLOG), a fuzzy system is created using the MATLAB software, and then by recalculating the output data (openness, density), using a different method and the results are compared with each other. The data set of this study is related to Sarvak Formation with Albin-Cenomanian age in two wells from one of the southwest oil fields.
Keywords
Petrophysical data, logging, fracture densities, fuzzy system