استفاده از نگار انحراف سرعت برای تخمین نسبت ابعادی حفرات متغیر با عمق

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2031-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
2استاد گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران
3دانشیار، دانشکده مهندسی نفت و گاز، دانشگاه صنعتی سهند
4کارشناس ژئوفیزیک، شرکت مشاوران انرژی تهران
چکیده
مخازن کربناته به دلیل سیستم منافذ پیچیده‌ای که دارند، نسبت به مخازن آواری دارای پراکندگی بیشتری در رابطه تخلخل - سرعت خود می‌باشند. برای مدلسازی فیزیک سنگ و تخمین سرعت در سنگ‌های کربناته، لحاظ کردن نسبت ابعادی منافذ در روابط و معادلات فیزیک سنگ، باعث بهبود نتایج حاصله می‌شود. یکی از روش‌های تعیین نسبت ابعادی منافذ، از طریق تجزیه و تحلیل مقاطع نازک می‌باشد. گرچه ایراداتی بر آن وارد است. یکی از چالش‌هایی که وجود دارد این مسئله است که در واقعیت نسبت ابعادی می‌تواند با عمق متغیر باشد؛ در حالی‌که ممکن است مقاطع نازک برای تمام بازه مخزن در دسترس نباشد. از این رو ممکن است یک نسبت ابعادی ثابت در نظر گرفته شود که بالطبع خطاهایی به دنبال خود خواهد داشت. در این مقاله به بررسی یکی از روش‌های تعیین نسبت ابعادی متغیر با عمق پرداخته شده است. نهایتا با دسته بندی انواع منافذ به 3 دسته کلی، که با عمق متغیر می‌باشند، و استفاده از آن در مدلسازی فیزیک سنگ، می‌توان نتیجه گرفت استفاده از نسبت ابعادی منافذی که با عمق متغیر است، خطا در مدلسازی فیزیک سنگ را کاهش داده و می‌تواند گام مهمی در بهبود روابط فیزیک سنگ در سنگ‌های کربناته باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Utilization of Velocity Deviation Log for estimating variable pore aspect ratio with depth
Authors
Fateme Bozorgi, Majid Nabi Bidhendi, Reza Falahat, Foroogh Farrokhnia
Abstract
Due to their complex pore system, carbonate reservoirs have more dispersion in their porosity-velocity relationship than clastic reservoirs. For rock physics modeling and velocity estimation in carbonate rocks, considering the pore aspect ratio in the rock physics equations and relationships improves the results. One of the methods of determining the pore aspect ratio is through the analysis of thin sections. However, there are some problems with it. One of the challenges that exists is that in reality, the aspect ratio can vary with depth; While thin sections may not be available for the entire reservoir interval. So, a fixed aspect ratio may be considered, which will most probably cause errors. In this article, one of the methods of determining the variable pore aspect ratio with depth has been investigated. Finally, by classifying the types of pores into 3 general categories that vary with depth, and using it in rock physics modeling, it can be concluded that using the variable pore aspect ratio reduces the error in rock physics modeling and It can be an important step in improving the relations of rock physics in carbonate rocks.
Keywords
Rock physics, Carbonate Reservoirs, Aspect Ratio, Velocity estimation, Velocity Deviation Log