کاربرد نگاره تصویری (لاگ FMI) در مطالعات اکتشافی، مطالعه موردی تحلیل ساختاری در میدان پارس جنوبی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2073-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه خوارزمی تهران
2شرکت ملی نفت خزر
3شرکت حفاری شمال-عملیات جنوب
چکیده
چکیده
لاگ‌های تصویری FMI ابزار بسیار سودمندی در بررسی ویژگی‌های ظاهری در لایه‌های مخزنی و غیر مخزنی در میادین هیدروکربنی می‌باشد. این ابزار با شناسایی عوارضی از جمله شکستگی و لایه‌بندی متقاطع، شکستگی انحلالی، شکستگی طبیعی، شکستگی القایی، گسیختگی دیواره چاه، شکستگی مویی، استیلولیت و... نقش بسزایی در تولید از مخزن و نرخ تولید دارد.
در این مطالعه به تحلیل شکستگی‌ها و تحلیل ساختاری میدان پارس جنوبی با استفاده از داده‌های لاگ FMI پرداخته شده است. نتایج لاگ FMI به خوبی فراوانی، نوع شکستگی و جهت تنش حداقل و حداکثر را در میدان مشخص می‌کند. نتایج به دست آمده از این روش به خوبی با مطالعات منطقه‌ای و ناحیه‌ای در زون ساختاری زاگرس مطابقت دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
The use of image log (FMI log) in exploration studies, a case study of structural analysis in South Pars field
Authors
Maryam Hosseinpour, MOHAMMAD NAZARI, Seyad esmail Mostafavi
Abstract
Abstract
FMI image logs are a very useful tool in examining the appearance characteristics in reservoir and non-reservoir layers in hydrocarbon fields. This tool plays a significant role in reservoir production and production rate by identifying complications such as fracture and cross layering, dissolution fracture, natural fracture, induced fracture, well wall fracture, hairline fracture, stylolite, etc.
In this study, fracture analysis and structural analysis of South Pars field using FMI log data has been done. The results of FMI log well determine the frequency, type of fracture and direction of minimum and maximum stress in the field. The results obtained from this method are in good agreement with regional and regional studies in the structural zone of Zagros.
Keywords
FMI log, South Pars, Fracture, Geoelectric, hydrocarbon field