رویکرد جدید تصحیحات تخته بوگه و توپوگرافی با استفاده از مدلسازی پیشرو در محیط منبع بازپایتون

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1834-NIGS
نویسندگان
1گروه آموزشی گرانی سنجی,موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران,دانشگاه تهران ,تهران,ایران
2گروه آموزشی ژئوفیزیک گرانی سنجی ,موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در این مقاله رویکرد جدیدی در محاسبه تحصیحات تخته بوگه و توپوگرافی در یک مرحله با استفاده از مدلسازی پیشرو جرم واقع بین سطح زمین و سطح مرجع (فضای مدل)معرفی می گردد.در مرحله اول از مش های پیشرفته(Octree) و (quadtree) برای پارامتریزه کردن فضای مدل استفاده می کنیم.این مش ها توانایی تولید سلول های بسیار کوچک در محل قرار گیری نقاط برداشت گرانی در سطح زمین دارند و بنابر این تحصیح توپوگرافی با دقت بالایی محاسبه می شود.
در مرحله دوم اثرگرانی تمام سلول های این مش ها در نقاط اندازه گیری گرانی روی سطح زمین با استفاده از مدلسازی پیشرو محاسبه می شود.این اثر گرانی معرف مجموع تحصیحات بوگه و توپوگرافی هستند که با کم کردن این مجموع از مقدار گرانی مشاهده ای آنومالی بوگه کامل محاسبه می شود.
کلیدواژه ها
 
Title
A new approach to bouguer slab and topography corrections using advanced python open source modeling
Authors
vahid ebrahimzade ardestani, raziye safian
Abstract
In this paper, a new approach to calculating bouguer slab and topography in one step using forward modeling of mass located between the ground surface and the reference surface (model space) is introduced. In the first step, we use advanced (Octree) and (quadtree) meshes to parameterize the model space. These meshes have the ability to produce very small cells at the location of gravity points on the ground surface. The topographical effects are computed with high accuracy.
In the second step, the effectiveness of all cells of these meshes at gravity points on the ground is calculated using forward modeling. This effect of gravity represents the sum of bouguer scores and topography, which is calculated by subtracting this sum from the observed gravity value of the complete Bouguer anomaly
Keywords
Gravimetry, mesh, bouger anomaly, Modelling, bouger board, topography